0
0
0
s2smodern

ksnews31062560 3

          เช้าวันนี้ (31 ก.ค. 60) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน หวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านบวก ที่เป็นประโยชน์ โดยมี นางภัทรียา มณีรัตน์  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน

          นายอนันต์ พิมพะสาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่ายิ่งของประเทศ ปัจจุบันยังปรากฏว่ามีเยาวชนส่วนหนึ่งอยู่ในสภาวะลำบาก ถูกละเมิดสิทธิ และถูกกระทำทารุณกรรมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังมีเด็กและเยาวชนบางกลุ่ม ที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม ถูกละเลยทอดทิ้ง ประกอบกับสภาพปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่รุมเร้า จึงส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรม กลายเป็นคนก้าวร้าวต่อต้านสังคม หันไปใช้สิ่งเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในที่สุด ปัญหาการกระทำผิดของเยาวชนนับเป็นปัญหาใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะการที่เยาวชนกระทำผิดกฎหมาย หรือกลายเป็นอาชญากรไปนั้น ถือว่าเป็นการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของทรัพยากรอันประเมินค่ามิได้ รัฐต้องใช้กำลังมหาศาลเพื่อไปปราบปรามอาชญากร รวมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี แทนที่จะได้นำไปพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ 

          ด้านนางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 นี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดการเรียนรู้ ประสบการณ์ด้านบวก ที่เป็นประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีการพัฒนาการจัดการอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาระเบียบวินัยและคุณภาพชีวิตให้เหมาะสม มีความเข้าใจตนเอง กฎเกณฑ์ทางสังคมในการอยู่ร่วมกับคนอื่น รู้จักจัดระเบียบวินัยให้แก่ตนเอง และเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนกระทำผิดซ้ำ
โดยการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับงบประมาณจาก ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 120,000 บาท มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 40 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 4 สิงหาคม 2560 ซึ่งคาดว่าผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ไปต่อยอด เพื่อพัฒนาตนเอง ให้สามารถดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควร อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ksnews31062560 6

ksnews31062560 5

ksnews31062560 1

ksnews31062560 4

ksnews31062560 2

DSC00191
ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern