0
0
0
s2smodern

news22032561 spkp 11
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น จัดโครงการอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งจัดฝึกสอนโดย ห้างหุ้นส่วนสุพัฒน์มอเตอร์ โดยมีนายสิทธิชัย โจมเสนาะ อดีตนักเตะกาฬสินธุ์เอฟซี และออสตาร์ทีมชาติไทยเป็นผู้ฝึกสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงเกียรติ ล้านพลแสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น เป็นประธานในพิธีเปิด

นายทรงเกียรติ ล้านพลแสน นายก อบต.หนองตอกแป้น กล่าวว่า การออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ส่งเสริมให้คนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักทำงานร่วมกันเป็นทีม ปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม สร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพในกฎ ระเบียบ กติกา การแข่งขันสามารถนำทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การออกกำลังกายด้วยกิจกรรมกีฬาทำได้ในช่วงเวลาว่างจากการทำงาน จากการเรียน การเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีเยาวชนและผู้หลงผิดปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ควรอยู่มากมาย อาจจะเกิดจากการคบเพื่อไม่ดีชักชวนกันไปในทางที่สร้างปัญหาให้แก่สังคม ไปมั่วสุมอบายมุขต่าง ๆ ส่งผลกระทบถึงประเทศชาติทำให้เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างล้าช้า โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนนี้ จึงมีส่วนที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอลหันมาเล่นกีฬาในเวลาว่างเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง และพัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้ดียิ่งขึ้น แทนที่จะใช้เวลาไปกับอบายมุขต่าง ๆ ทำให้เสียเวลาเสียโอกาสที่ดีแก่ชีวิต และหากได้รับการสนับสนุนให้ฝึกฝนจนมีความสามารถในการแข่งขันกัน ก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันหรือประเทศชาติได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตอกแป้น จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอลได้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคต

โดยการจัดโครงการขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเด็กและเยาวชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้รับรับความเพลิดเพลินจากการเล่นกีฬา เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างนิสัยให้รักการออกกำลังกายและเห็นคุณค่าของกีฬา  เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ได้สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง และยังได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดไปด้วย

news22032561 spkp 13

news22032561 spkp 10

news22032561 spkp 9

news22032561 spkp 5

news22032561 spkp 12


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

17 มี.ค. 2563 14:13
กาฬสินธุ์เปิดศูนย์อำนวยการ คุมเข้มการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19


จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์อำนวยการต้านโรคไวรัสโควิด-19 [ ... ]

23 มิ.ย. 2562 13:56
คนสู้ชีวิต! จากหนุ่มพนักงานขาย สู่เจ้าของธุรกิจเงินล้าน


“นายภูมิพัฒน์ แก้วตา หรือ คุณบอมแบม” [ ... ]

03 ธ.ค. 2563 15:47
ชื่นชม 2 เด็กกาฬสินธุ์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการสานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ “Youth Power Unite For National Team’s Future 2024”


สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ขออนุญาตจากนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network