0
0
0
s2smodern

news24052562 kstkd 1
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์จัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสานิต คำแสนกุล ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สมาชิก  ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของสำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ และประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดีด้วยหัวใจ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายอภิรักษ์ พานนูน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เริ่มตั้งแต่ตามเสด็จพระราชดำเนินไปตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของราษฎร ทรงเรียนรู้แนวทางพระราชทานความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาแตกต่างกัน ในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาแหล่งน้ำ และความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงความทุกข์สุขของประชาชนทุกหมู่เหล่า

นายอภิรักษ์ กล่าวต่อว่า  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ ประกอบกับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ จึงได้จัดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้บุคลากรทุกภาคส่วน ในขบวนการสหกรณ์ได้รวมพลังร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ และรณรงค์เชิญชวนให้สหกรณ์จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ตลอดจนการน้อมนำแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาขยายต่อยอดการทำความดี ตามพระราชปณิธาน รวมทั้งเป็นการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ให้พสกนิกรชาวไทยได้รับทราบและถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

news24052562 kstkd 3

ด้านนายสานิต คำแสนกุล ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดโครงการในวันนี้ได้เริ่มดำเนินการในกิจกรรมเปิดตัวโครงการ หรือ Kick off โครงการฯ พร้อมกับส่วนกลาง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในขบวนการสหกรณ์ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในการเชื่อมโยงกิจกรรม ขยายต่อยอดเป็นพลังที่มีผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ต่อไป นอกจากนี้ยังได้มีกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ และมอบต้นไม้ให้แก่ผู้ร่วมงานนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง และในส่วนบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติม คือ กิจกรรม Big Cleaning Day โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทั้งภายใน และโดยรอบสำนักงานด้วย

news24052562 kstkd 4

news24052562 kstkd 6

news24052562 kstkd 5

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

30 ก.ย. 2564 11:20
กาฬสินธุ์ ลุ่มน้ำชีกลาง 4 เขื่อนระบายน้ำเต็มพิกัด พร้อมรอน้ำเหนือชัยภูมิ ขอนแก่น

เขื่อน 4 เขื่อน ในลุ่มน้ำชีกลางระบายน้ำเต็มพิกัดเพื่อรับน้ำเหนือจากอุทกภัยใหญ่จากชัยภูมิและขอนแก่น

นายอนันต์ศักดิ์  [ ... ]

15 เม.ย. 2561 09:19
สั่งเด้ง ผกก.เมืองน้ำดำ เหตุปล่อยให้มีเหตุทะเลาะวิวาทในถนนสงกรานต์


ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

26 ก.ค. 2564 13:35
มส.มีมติอนุมัติแต่งตั้งพระครูวรธรรมธัช (วรวิทย์) เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา เป็นเจ้าอาวาสวัดกลาง จ.กาฬสินธุ์


เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2564 มหาเถรสมาคม (มส.) มีมติอนุมัติให้พระสังฆาธิการดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวงที่ยังว่างจำนวน [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network