0
0
0
s2smodern

ชาวอำเภอกมลาไสย ประกาศวาระอำเภอกมลาไสย พร้อมลงนามความร่วมมือ ปี 2561 และประกาศเจตนารมณ์อำเภอกมลาไสยต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนพิพัฒน์ราษฏรบำรุง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์   นายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย ได้เป็นประธานในพิธีประกาศวาระอำเภอกมลาไสย พร้อมลงนามความร่วมมือ ปี 2561 และประกาศเจตนารมณ์อำเภอกมลาไสยต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น  โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ อสม. จิตอาสา เครือข่ายตลาดสีเขียว และประชาชนกว่า 600 คน เข้าร่วมภายในงาน

นายแพทย์ สุพัฒน์  ธาตุเพชร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมลาไสย กล่าวว่า ตามที่อำเภอกมลาไสย กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอกมลาไสย 4.0 เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านบริหารจัดการภาครัฐ ด้วยกลไกประชารัฐ  โดยใช้ชุมชนเป้ฯฐาน  ประชาชนเป้ฯศูนย์กลาง  บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เป็นกำลังหลักในระดับตำบล หมู่บ้าน  

เพื่อให้การขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน เกิด การบูรณาการ เป้าหมาย ทิศทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม  เน้นการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน โดยมีพื้นที่เป็นฐาน และประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้กลไกการพัฒนาในรูปของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมู่บ้าน ในการประสานความร่วมมือนำสู่การสร้างเสริมให้ บุคคล ครอบครัว และชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดความยั่งยืน

ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จึงร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานในวันนี้ ขึ้นเพื่อ ประกาศวาระอำเภอกมลาไสย ปี 2561 และลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนกมลาไสย 4.0 เมืองคุณธรรม บ้านสวย บ้านสวย เมืองสุข คนกมลาไสยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ประกาศเจตนารมณ์อำเภอกมลาไสยต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กร หน่วยงาน ชุมชน บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นในปีที่ 2560

news05022561 ksbkk 6

news05022561 ksbkk 7

news05022561 ksbkk 5

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

01 พ.ค. 2563 08:58
สมภพ3 สนับสนุนภาครัฐ มอบข้าวสาร-ชุด PPE เพื่อร่วมข้ามวิกฤตโควิด-19

เจ๊เปิ้ล-เฮียชัย-แม่แชร์ ผู้ใหญ่ใจดีจาก [ ... ]

28 พ.ย. 2561 15:38
ทนายความชื่อดังกาฬสินธุ์ เตือนให้ระวังการใช้สื่อทางโซเชียล พลาดมามีสิทธิติดคุก


นายอภิชัย ชินามล ทนายความจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

17 ส.ค. 2560 17:48
ชาวตำบลยอดแกงสร้างรายได้จ้างงานให้กับชุมชมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน

เริ่มแล้วโครงการ 9101 สร้างรายได้จ้างงานให้กับชุมชมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network