0
0
0
s2smodern

news22122560 prddd 12
วันนี้ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 18.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

          ตลอดระยะเวลา 15 ปี จังหวัดกาฬสินธุ์ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่น และเยาวชนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ปัจจุบันจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่มีผลงานอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 จำนวน 2 ชมรม คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรค์ และ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จำนวน 221,617 คน คิดเป็น 93.5% มีชมรม TO BE NUMBER ONE รวม 2,390 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

          วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 เปิดทำการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในปี 2556 ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งสิ้น 4,600 คน อยู่ในช่วงอายุ 16 – 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีหรือไม่ถูกต้องได้เสมอ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา จึงรวมกันจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขึ้น เพื่อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพัฒนาให้มีทักษะการคิด การทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความภาคภูมิใจในตนเอง สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยให้บริการระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครแกนนำ จำนวน 40 คน การพัฒนาอีคิวและกิจกรรมสร้างสุขเป็นในแบบพี่สอนน้อง กิจกรรมสร้างสุขที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก เช่น การสร้างเว็บเพจ ภาพยนตร์สั้น ร้องเพลง การเต้น การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ เป็นต้น ส่วนการให้คำปรึกษาเป็นในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น” ในจังหวัด เข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจ เพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อรับพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตน ต่อไป

news22122560 prddd 9

news22122560 prddd 10

news22122560 prddd 15

news22122560 prddd 18

news22122560 prddd 11 

ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern