0
0
0
s2smodern

news09122560 tpn 2
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประจำปี 2560 โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น ปาลูกบอลคนโกง และเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริตรอบตัวเมืองกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)  จังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชันสากล(ประเทศไทย) โดยมีหน่วยงานทุกองค์กร สถานศึกษาทุกแห่ง ประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายชัยยา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ มีมติเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) และประเทศภาคีสมาชิก จำนวน 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาดังกล่าว ณ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 มีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในประเทศและระดับสากลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงประกาศให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ปี 2560 ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "Zero Terance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" โดยกำหนดกิจกรรมต่างๆ ในการจัดงาน เช่น การประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริตประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ การประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การประกวดโครงงานด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาการประกวดขบวนรณรงค์ป้องกันการทุจริต จากสถาบันการศึกษาต่างๆ การมอบป้ายประกาศเจตนารมณ์แก่ส่วนราชการ ร้านค้า ที่ประกาศเจตนารมต่อต้านการทุจริต การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอรับชั่น ปาลูกบอลทำลายคนโกง และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริตรอบตัวเมืองกาฬสินธุ์

การจัดงานในวันนี้มุ่งให้ภาคีทุกภาคส่วนได้คำนึงว่า หากยังปล่อยให้มี การทุจริตโกงชาติ ประเทศก็จะเสียหาย ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องมองว่าการทุจริตเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ต้องมีทัศนคติ ค่านิยม และจิตสำนึกในทางที่ถูกต้อง รังเกียจการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน ทั้งกลไกภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการทำหน้าที่ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นประเทศโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

news09122560 tpn 3

news09122560 tpn 7

news09122560 tpn 5

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์
โทร 064-3064999

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

01 ส.ค. 2561 12:18
สาว ม.กาฬสินธุ์ อบรมแต่งหน้าด้วยตัวเองอย่างมืออาชีพ


เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ [ ... ]

11 ม.ค. 2561 09:26
สพม.24 โชว์ผลงานนักเรียนตัวแทน 35 ผลงาน พร้อมเข้าชิงชัยในระดับชาติ


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา [ ... ]

13 ส.ค. 2560 10:10
ผู้ว่าฯ พร้อมนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ปลอบขวัญราษฎรที่ประสบอุทกภัยเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

วันที่ 13 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์  [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network