0
0
0
s2smodern
news28082560 as 3
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดเชิงรุก
 
วันนี้ 28 สิงหาคม 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และร่วมเวทีสานเสวนาการป้องันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามทิศทาง Road Map การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่สวนดอนธรรม ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอ พัฒนากรอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนภาคการศึกษา จำนวน 108 คน ได้รับทราบแนวทางและวิธีปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกอย่างบูรณาการ จากผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน เพื่อให้เวลากลับไปปฏิบัติงานในพื้นที่จะได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบและมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งด้านการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐและเอกชน  ด้านการจับกุมปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด  และด้านการบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพให้แก่ผู้เสพยาเสพติด เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดลง และหมดไปในที่สุด
 
news28082560 as 6
 
news28082560 as 4
 
news28082560 as 5
 
news28082560 as 2
 
news28082560 as 1
 
 
 ......................สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
0
0
0
s2smodern