สถานการณ์น้ำล่าสุด

เรื่อง สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ฉบับที่ 20
เรียน พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกท่านครับ

                ในขณะนี้เรื่องการจัดจราจรน้ำในลำน้ำชีเพื่อให้น้ำปาวไหลลงลำชีได้เร็วขึ้นนั้น มีหลายหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานโดยเฉพาะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง กรมชลประทาน ได้ลดประตูฝายกั้นลำน้ำชี หลายจุด และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ฝายร้อยเอ็ด 12 เครื่อง ทำให้สามารถเพิ่มการระบายน้ำชีได้เร็วขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไหลลงน้ำชีได้เร็วขึ้นตามไปด้วย

                สำหรับปริมาณของน้ำในเขื่อนลำปาว ซึ่งมีความจุ 1980 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำในเขื่อนสูงถึง 1745 ล้านลูกบาศก์เมตร จากข้อมูลการคาดการณ์ของชลประทานบอกว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 800 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจึงมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องพร่องน้ำจากเขื่อน อย่างไรตาม หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ได้เตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในครั้งนี้ไว้แล้ว โดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเป็นหลัก

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้รายงานระดับด้านท้ายเขื่อนเมื่อเวลา 7.00 น. เมื่อเทียบกับเวลา 18.00 น.วานนี้ดังนี้ครับ

          1. บ้านเว่อ ตำบลบัวบาน  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำสูงขึ้น 4 ซม.

          2. บ้านดอนหญ้านาง ตำบลดอนสมบูรณ์  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำสูงขึ้น 3 ซม.

          3. บ้านเสียว ตำบลหัวงัว  อำเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำทรงตัว

          4. บ้านโนนศิลาเลิง ตำบลฆ้องชัย  อำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำทรงตัว

          5. บ้านฟากปาว ตำบลกมลา ไสย  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำลดลง 1 ซม.

          6. บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำลดลง 5 ซม.

          7. บ้านโนนเมือง ตำบลดงลิง  อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับน้ำลดลง 1 ซม.

          8. บ้านท่ากลาง ตำบลเจ้าท่า

               ผมยากเตือนให้พี่น้องว่าตั้งแต่วันนี้ผลจากที่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านลูกบาศก์ต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 11 สิงหาคมนี้ เพื่อเตรียมรองรับน้ำที่เข้ามาในหน้าฝนนี้ จะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น ดังนั้นในระยะนี้ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการสัญจรทางน้ำ และเตือนบุตรหลานไม่ให้ลงเล่นน้ำไว้ด้วย

                สำหรับภาพรวมผลกระทบทั้ง 5 อำเภอ ซึ่งได้รับรายงานล่าสุดเมื่อเวลา 08.00 น. วันนี้ (10 สค.2560) พอสรุปได้ดังนี้ 

1. อำเภอเมือง

        1.1 ระดับน้ำในตำบลลำพาน เพิ่มขึ้น 2 ซม. ผู้อพยพยังคงยอดที่ 64 ครอบครัว เท่าเดิม

        1.2 ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำทรงตัว  ไม่มีผู้อพยพเพิ่ม พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเท่าเดิม 8,372 ไร่

        1.3 ระดับน้ำในตำบลหลุบ ที่บ้านดอนสนวนระดับน้ำเพิ่มขึ้น 1 ซม. ระดับน้ำที่ 35 ซม.

        1.4 จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำลดลง 1 ซม. ยังเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

2. อำเภอยางตลาด

       ระดับน้ำในตำบลดอนสมบูรณ์ ตำบลขมิ้น ตำบลนาดี ตำบลบัวบาน และตำบลอุ่มเม่า มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2 ซม.  ไม่มีผู้อพยพ พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมเท่าเดิม 29,582.5 ไร่ พื้นที่ประมงท่วมเสียหาย 846 ไร่ ยังเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

3. อำเภอกมลาไสย

      วันนี้ ที่อำเภอกมลาไสยปริมาณน้ำฝนในพื้นที่  11.9  มิลลิเมตร

         3.1 ระดับของน้ำในลำน้ำปาว ณ จุดวัดระดับน้ำสนามแข่งเรือ บ้านฟากปาว เพิ่มขึ้น 1 ซม.  ระดับน้ำชีบ้านหนองมะเกลือ  ต.เจ้าท่า ลดลง 2 ซม. มีการเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอย่างใกล้ชิด

         3.2 มีบ้านเรือนราษฎรที่ถูกน้ำท่วมจำนวน 25 หลังเท่าเดิม พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายประมาณ 45,899 ไร่

         3.3 ที่บ้านท่ากลางและบ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า ขณะนี้อำเภอได้ประสานชลประทานจังหวัดมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อลดและรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบแล้ว เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่รวมน้ำจากระบบชลประทานก่อนระบายลงแม่น้ำชี  ขณะนี้สามารถควบคุมได้

         3.4 เส้นทางสายหลักยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม 

4. อำเภอฆ้องชัย

      สภาพอากาศทั่วไปเย็นถึงเช้าวันนี้ มีฝนตกในพื้นที่ เล็กน้อย

          4.1 ระดับน้ำของลำน้ำชี ลดลง 2 ซม. อยู่ในสถานการณ์วิกฤติ แต่ยังสามารถควบคุมได้ ซึ่งอำเภอฆ้องชัยได้มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.ลำชี ทุกหมู่บ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังจุดเสี่ยง ตลอดแนวพนังลำชี 21 กิโลเมตร ตลอด 24 ชม.

         4.2 ระดับน้ำบริเวณหมู่ 1,2,4,7,9 ตำบลโนศิลาเลิง  เพิ่มขึ้น 1 ซม.

         4.3  มีบ้านเรือนราษฎรถูกน้ำท่วม 89 หลังเท่าเดิม พื้นที่การเกษตรเสียหายทั้ง 5 ตำบล 11,953 ไร่

         4.4 เส้นทางการคมนาคม มีถนนสายบ้านท่าแห่ – บ้านไค้นุ่น มหาสารคาม ยังคงมีน้ำท่วมถนน ไม่สามารถสัญจรได้ ถนนสายบ้านโนนศิลาเลิง - บ้านขมิ้น  สายบ้านโนนศิลาเลิง – บ้านดอนสนวน และถนนสายบ้านหนองคู -บ้านโคกคันจ้อง ยังคงมีน้ำท่วมพาดถนน 

5. อำเภอร่องคำ

          5.1 ระดับน้ำบริเวณบ้านด่านใต้  ตำบลเหล่าอ้อย ซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังเนื่องจากเป็นบริเวณที่แม่น้ำปาวและน้ำชีไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลลงสู่ฝายร้อยเอ็ดที่อำเภอเชียงขวัญ วัดระดับน้ำเช้านี้ลดลง 2 ซม.

          5.2 ที่บ้านเหล่าอ้อยและบ้านค้อพัฒนา  จุดที่อยู่ติดกับสะพานข้ามลำปาวเชื่อมจาก อ.ร่องคำ ไป อ.กมลาไสย ระดับน้ำลดลง 2 ซม. ระดับน้ำยังอยู่ต่ำกว่าระดับถนนสายหลักเส้นโพนทอง-ขอนแก่น การจราจรถนนสายหลักยังสามารถใช้การปกติ ซึ่งหมวดทางหลวงร่องคำได้เฝ้าระวังตรวจสอบสภาพถนนทุกวัน

          5.3 บริเวณบ้านทรัพย์เจริญ ต.สามัคคี น้ำจากหนองเลิงเปือย ล้นขึ้นมาท่วมผิวจราจรทั้งฝั่งของบ.ทรัพย์เจริญ อำเภอร่องคำ และบ้านโพนงาม อำเภอกมลาไสย แต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรได้ ระดับน้ำทรงตัว 

          สุดท้ายก็ขอฝากให้พี่น้องในพื้นที่เสี่ยงทุกจุดได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม ที่อาศัยตั้งเต้นอยู่บนถนน บนพนังกั้นน้ำ ขอให้ทำตามคำแนะนำของทางอำเภอ ให้ไปอยู่ในที่ ที่ทางราชการจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ผมยืนยันว่าจังหวัดจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่และให้การดูแลทรัพย์สินของชาวบ้านที่จะถูกน้ำท่วมอย่างดีที่สุดครับ      

กราฟระดับน้ำเขื่อนลำปาว

ลำน้ำชี

รายงานสถานการณ์จาก ปภ.กาฬสินธุ์

เขื่อนลำปาว

เขื่อนลำปาว

ลำน้ำชี

ลำน้ำชี

เขื่อนลำปาว 

นายสุวิทย์ คำดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
09.00น. /10 สค.256

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

17 ธ.ค. 2564 13:55
ชาวเน็ตจวกยับ! ชาวนามักง่าย เผาตอซังข้าวเร่งทำนาปรัง ไม่สนภาวะโลกร้อน


(16 ธ.ค. 64) ผู้สื่อข่าวได้สำรวจพื้นที่ตำบลหลุบ [ ... ]

25 ก.พ. 2562 12:31
เปิดรับแล้ว!


รศ.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช กรรมการผู้จัดการ [ ... ]

31 ต.ค. 2562 14:40
ตร.รวบแล้วไอ้การ หลังออกตระเวนขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านในพื้นที่ยางตลาด


จากกรณีที่ได้มีการนำเสนอข่าว “#เตือนภัย [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network