news30082563 ccttnwpp 1

คณะทัวร์จากจังหวัดบึงกาฬ และนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศหลายร้อยคน เข้ากราบสักการะขอพรองค์พระพุทธไสยาสน์ภูปอ ณ พุทธสถานภูปอ ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นชุมชนต้นแบบด้านการเที่ยงเที่ยว “ชุมชนท่องเที่ยวหนองแวงภูปอ” มีการนำหลักการ “บวร” วัด บ้าน โรงเรียน มาบูรณาการร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งพบได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี คาดจะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีอัตลักษณ์อย่าง “ผ้าลายยางกล้วย” และสินค้าชุมชนหลากหลายอย่าง สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจให้ชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

news30082563 ccttnwpp 9

news30082563 ccttnwpp 8

news30082563 ccttnwpp 4

news30082563 ccttnwpp 6

นายนิยม สารปรัง ประธานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองแวงภูปอ กล่าวว่า ความเป็นมาของชุมชนท่องเที่ยงหนองแวงภูปอ เริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2560 กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดเลือกชุมชนหนองแวงภูปอเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ถัดจากนั้นมาอีก 1 ปี ก็มีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ชุมชนหนองแวงภูปอได้รับเกียรติจากพัฒนาชุมชนให้มาขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยว โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญของคนในพื้นที่ ความเข้มแข็ง ความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมไม้ร่วมมือของคนในชุมชน ก็เลยนำโครงการดี ๆ มามอบให้ชาวชุมชนหนองแวงภูปออย่างต่อเนื่อง ซึ่งชุมชนก็ได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาเรื่อย ๆ จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งก็พบมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอยู่ตลอด ซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้เสริม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อย่างเช่นวันนี้เราก็เห็นเป็นเชิงประจักษ์แล้วว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ชม ชิม ช้อป ทำให้เกิดมีการค้าขาย โดยเราได้นำกลุ่มแม่บ้านที่ชนะเลิศด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนตำบลภูปอ นำมาวางจำหน่าย ซึ่งบางกลุ่มสินค้าไม่พอจำหน่าย โดยน่าจะเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ชุมชนจะเป็นต้นแบบของหลายๆ ชุมชน ที่คนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนวิถีชุมชนของเราให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนและมั่นคงต่อไปในอนาคต

news30082563 ccttnwpp 7

อ.ภูมิ หมั่นพลศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการยกระดับบริการบ้านพักชุมชน สู่การเป็นโฮมสเตย์มาตรฐานประเทศไทย โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยวคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้บูรณาการ ศาสตร์การเรียนรู้ ทั้งคณาจารย์นักศึกษา ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน ศึกษาบริบทชุมชน และฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ให้บุคลากรทางการท่องเที่ยวมีศักยภาพ พร้อมพัฒนา เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน และสามารถยกระดับบ้านพัก ให้พร้อมตรวจรับการประเมินมาตรฐาน โฮมสเตย์ ประเทศไทย  ประจำปี พ.ศ. 2563 นี้ บัดนี้ โครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้วชุมชนหนองแวงภูปอสามารถยื่นเอกสารแก่กรมการท่องเที่ยวเพื่อขอเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและยังมีความพร้อมในเรื่องของการให้บริการรับนักท่องเที่ยวทั้งประเภทครึ่งวันประเภท 1 วันและ 2 วัน 1 คืน ชุมชน ได้มีอาชีพเสริมรายได้เสริม จากการท่องเที่ยว และยังมีผู้มาเยือนเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในชุมชน ก่อให้เกิด รายได้เข้าชุมชน สมาชิกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวต่อไป

news30082563 ccttnwpp 2

นางวาสนา จำเริญสาร พัฒนากรประจำตำบลภูปอ กล่าวว่า ที่มาที่ไปของหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนหนองแวงภูปอ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เห็นถึงศักยภาพของชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ที่เข้มแข็งคือพุทธไสยาสน์ภูปอ จึงได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนโดยให้ตัวแทนผู้นำเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำโรงเรียน ไปอบรมเพื่อจัดทำ SWOT ของชุมชนโดยได้พัฒนามาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบันนี้ โดยชุมชนแห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เด่นอย่างหนึ่งคือผ้าลายยางกล้วย และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากกล้วย ซึ่งเกิดขึ้นจากความตั้งใจโดยธรรมชาติของทุกคนในชุมชน จึงขอฝากทุกท่านเชิญมาเที่ยวภูปอ ท่านจะได้ทั้งความสุขทางใจ และยังได้ผลิตภัณฑ์ที่แปลกติดไม้ติดมืออย่างผ้าลายอย่างกล้วย ที่ไม่เหมือนใครในโลกกลับบ้านไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึกอีกด้วย

news30082563 ccttnwpp 10

ด้านนายสุริยา สำราญรื่น นายกเทศมนตรีตำบลภูปอ กล่าวว่า ขอขอบคุณนักท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนทุกส่วน ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน โดยเทศบาลตำบลภูปอได้ยึดวิสัยทัศน์ของชาวตำบลภูปอว่าเป็นตำบลน่าอยู่ เฟื่องฟูประเพณีและวัฒนธรรม นำเกษตรก้าวหน้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักและกุญแจดอกสำคัญที่จะนำการพัฒนาไปสู่ตำบลน่าอยู่ โดยในช่วงนี้เราได้ดึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนออกมาโปรโมท ก็ถือว่าเทศบาลตำบลภูปอได้มีส่วนในการขับเคลื่อน วางแผน ประชุมประเมินผล และสร้างความเข้าใจให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องให้รับรู้ถึงบทบาทและบูรณาการร่วมกัน

นายกเทศมนตรีตำบลภูปอ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางเทศบาลได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พ.ร.บ.กระจายอำนาจ เริ่มตั้งแต่การนำคณะทัวร์สู่เส้นทางด้วยความปลอดภัย และช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราก็ได้นำ อสม. รพ.สต. เข้ามาร่วมตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสาธารณสุข และจะเห็นเป็นเชิงประจักษ์เมื่อเรานำหลักการมีส่วนร่วมของวัดบ้านโรงเรียน (บวร) เข้ามาดำเนินงาน โดยมีโรงเรียนหนองแวงเหนือซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนหนองแวงภูปอมาสร้างสีสรรค์ มาบรรเลงเพลงพื้นบ้านโดยใช้โปงลางซึ่งเป็นเครื่องดนตรีอีสานพื้นถิ่นของเรามาสร้างบรรยากาศในวันนี้ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวซึ่งจะมีวันหยุดยาวในช่วงระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนนี้ เข้ามากราบสักการะขอพรพระพุทธไสยาสน์ภูปอ ขอพรพระนอน ซึ่งทุกสิ่งที่ท่านจะขอจะประสบผลสำเร็จทุกเรื่อง และทางชุมชนหนองแวงภูปอยังมีประเพณีประจำปีคือ พิธีบวงสรวงสรงน้ำปิดทองพระพุทธไสยาสน์ภูปอ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา โดยงานนี้สร้างจากศรัทธาและศิษยานุศิษย์ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและองค์พระพุทธไสยาสน์ภูปอ จึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชมและกราบสักการะขอพรองค์พระพุทธไสยาสน์ภูปอ ซึ่งเป็นพระพุทธไสยาสน์ 2 องค์ จำหลักอยู่บนหน้าผา ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของโลกที่อยู่ใน 2 ตำบล 2 อำเภอ 1 จังหวัด คือพระพุทธไสยาสน์ภูปอ จังหวัดกาฬสินธุ์

news30082563 ccttnwpp 14

นางสาวอรพินท์ นิลเกษ ผู้จัดการบริษัทรักจังทัวร์ ตัวแทนนักท่องเที่ยวกล่าวว่า วันนี้ขอขอบพระคุณชาวชุมชนหนองแวงภูปอที่เตรียมการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวไว้เป็นอย่างดี ที่มาสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความสนุกสนานในครั้งนี้ เริ่มจากกลุ่มนักท่องเที่ยวลงจากรถ ก็มีชาวบ้านให้การต้อนรับพาไปกราบไหว้ขอพรกับพระพุทธไสยาสน์ภูปอองค์ปู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนแห่งนี้ศรัทธาและยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยคณะลูกทัวร์ได้ตั้งจิตอธิษฐานที่จะมากราบไหว้ตั้งแต่อยู่บนรถแล้ว นอกจากนี้แล้วคณะลูกทัวร์ยังได้ร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนคือการทำผ้าลายยางกล้วย ที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวชุมชนหนองแวงภูปอ โดยได้สังเกตเห็นคณะลูกทัวร์หลายๆ ท่านชื่นชอบเป็นอย่างมากและอุดหนุนซื้อกลับบ้านไปด้วย ทั้งสินค้า OTOP ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้า ผ้าถุง ผ้าซิ่น ที่มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ ที่ชุมชนนำมาจำหน่ายในครั้งนี้ด้วย และสำหรับท่านใดที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็อยากให้แวะเที่ยวกาฬสินธุ์ ที่พลาดไม่ได้คือชุมชนหนองแวงภูปอ ซึ่งมีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ต่าง ๆ มากกมาย ไม่ว่าจะเป็นองค์พระพุทธไสยาสน์ภูปอ ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี ตั้งแต่สมัยทวารวดี พร้อมทั้งอุดหนุนผ้าลายยางกล้วย สินค้าชุมชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชนให้มีรายได้ด้วย

สำหรับท่านใด ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหนองแวงภูปอ สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ “หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองแวงตำบลภูปอ” หรือเว็บไซต์เทศบาลตำบลภูปอ www.phupor-kalasin.go.th  หรือโทร.สอบถามได้ที่ 088-5712681

news30082563 ccttnwpp 3

news30082563 ccttnwpp 13

news30082563 ccttnwpp 12

news30082563 ccttnwpp 11

news30082563 ccttnwpp 15

ขอบคุณพิธีกรรับเชิญ อ.ภูมิ หมั่นพลศรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ตระกูล ภูพวงเพชร ข่าว/ถ่ายภาพ/ภาพถ่ายมุมสูง