0
0
0
s2smodern

news28122560 kpccc 1

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดขบวนพาเหรดนักกีฬาจากหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ มายังวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาภายใน “To Be Number One” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายฉลอง  ฆารเลิศ  ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

           น.ส.ภณิดา  อัมพะวา  นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา “To Be Number One” ว่า  คณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย หน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ คณะกรรมการชมรม To Be Number One  และงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาระดับความคิดของเยาวชน  จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560  ภายใต้ชื่อ  “To Be Number One” เพื่อนักศึกษาจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  ได้แสดงออกถึงความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ  ส่งเสริมให้นักศึกษามีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง  ให้นักศึกษาเกิดความรัก สามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ครู-อาจารย์  และสถาบันของตนเอง  รู้จักการเสียสละ การให้อภัย  และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ

นายฉลอง ฆารเลิศ ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันได้กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาว่า  เยาวชนในวันนี้  จะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคตได้นั้น  จะต้องเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ใน  3  ด้าน  คือ  1.มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  2.มีสุขภาพจิตที่ดี  และ 3.มีสติปัญญาที่ฉลาด  การที่จะมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงได้นั้น นอกจากการรับประทานอาหารให้ครบ  5  หมู่แล้ว  สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการออกกำลังกาย  ถือเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ร่างกายแข็งแรง  เมื่อสุขภาพกายแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตที่ดีก็จะตามมา  ส่วนด้านสติปัญญาก็ต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนด้วย

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้  จะทำการจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2560  แบ่งกีฬาออกเป็น 4 สี คือ สีฟ้า, สีเขียว สีชมพู  และสีส้ม มีการแข่งขันทั้งหมด  4 ประเภท คือ  1.กีฬาฟุตซอล  2.กีฬาวอลเล่ย์บอล  3.กีฬาเซปักตะกร้อ  4.กีฬาพื้นบ้าน ชักกะเย่อ,กอล์ฟคนจน,กินวิบาก,เหยียบลูกโป่ง  ทั้งชายและหญิง  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร  ครู  เจ้าหน้าที่  นักเรียนนักศึกษาทั้งหลักสูตร ปวช. ปวส. และหลักสูตรระยะสั้น  ตลอดจนผู้สนับสนุนภาคเอกชนเป็นอย่างดี

news28122560 kpccc 2

news28122560 kpccc 3

news28122560 kpccc 4

news28122560 kpccc 5

news28122560 kpccc 6

news28122560 kpccc 7

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern