0
0
0
s2smodern

news29052561 kpctsm 6
สืบเนื่องจากมหาเถรสมาคม  ได้มีมติที่  201/2561  ในการประชุมมหาเถรสมาคม  เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2561  ที่ประชุมเห็นชอบให้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  วันสำคัญสากลของโลก  ประจำปีพุทธศักราช  2561  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำโดยนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาขึ้น ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ วัดป่าทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

news29052561 kpctsm 12

นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกสาธารณะให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างค่านิยมและเป็นฐานคิดที่สำคัญของเยาวชนรุ่นใหม่  โดยสร้างจิตสาธารณะผ่านกระบวนการการบำเพ็ญประโยชน์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสร้างความรู้รักสามัคคี  ความรักความผูกพันต่อคณะและสถาบัน อันเป็นคุณสมบัติที่แสดงออกถึงความกตัญญูของนักศึกษา นำไปสู้การพัฒนาตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งหลังจากจัดกิจกรรมคาดว่านักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเรียนในระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 จะมีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้นไปด้วย

news29052561 kpctsm 9

news29052561 kpctsm 10

news29052561 kpctsm 11

news29052561 kpctsm 7

news29052561 kpctsm 8

news29052561 kpctsm 1

news29052561 kpctsm 2

news29052561 kpctsm 3

news29052561 kpctsm 5

news29052561 kpctsm 4

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

15 เม.ย. 2562 15:11
ชาวบ้านนับพันสรงน้ำขอพรหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์ ประเพณีปฏิบัติมายาวนานกว่า 20 ปี


วัดเวฬุวัน  ร่วมกับ ทต.นิคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์  [ ... ]

09 ก.พ. 2561 11:17
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล-น้ำปานะ แด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 792 รูป ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2561


วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

27 มี.ค. 2561 12:27
ชาวโพนทองเปี่ยมศรัทธา ร่วมฟังเทศน์-แห่ต้นกัณฑ์หลอนงานบุญเดือนสี่วัดสุวรรณารามแน่นวัด


ที่วัดสุวรรณาราม บ้านโพนทอง อำเภอเมือง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network