news02032561 psrs 3
เทศบาลตำบลภูสิงห์ ประกาศเป็นชุมชนไร้ถังขยะ  ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือนครบถ้วน 100% เป็นแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านนายอำเภอสหัสขันธ์พร้อมชูเป็นต้นแบบการจัดการขยายให้ครบ 8 ตำบลพัฒนาสู่เมืองท่องเที่ยว

    ที่เทศบาลตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายธนูสินธุ์  ไชยศิริ  ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในการประกาศเป็นชุมชนสะอาดไร้ถังสงขยะ ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือนครบถ้วน 100% โดยรับการฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลตำบลสหัสขันธ์ ที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ปลุกสำนึกและเรียนรู้จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริงในการจัดการขยะในครัวเรือน ชุมชน โดยไม่มีถังขยะในชุมชน  ที่นับว่าเป็นแห่งแรกของจ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับความร่วมมือและประสบผลสำเร็จอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล  โชคนำชัย  นายอำเภอสหัสขันธ์  รศ.จิระพันธ์  ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ม.กส.)  นายสุทธิพงษ์  บุตรสาพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการขยะฯ ม.กาฬสินธุ์  นายอดิศักดิ์ สมคะเณย์  นายก ทต.ภูสิงห์  นายวัชระ  บุญยบุตร  ปลัดเทศบาลตำบลภูสิงห์  นายสิรวชญ์  ชนะสิมมา  ผัวหน้าสำนักงานปลัด  ทต.ภูสิงห์ ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการขยะในพื้นที่ ต.ภูสิงห์ฯ พร้อมตัวแทนจากจังหวัดและส่วนราชการ อ.สหัสขันธ์  จากนั้นได้ร่วมขบวนแห่ผ้าป่าขยะร่วมกับชาวบ้านในตำบลภูสิงห์ ที่ออกไอเดียสร้างสรรค์ประดิษฐ์ชุดแต่งกายจากขยะรีไซเคิล  ตกแต่งรถขบวนด้วยขยะ และขยะมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของสวยงามสร้างสรรค์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ก่อนจะมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน

          นายอดิศักดิ์  สมคะเณย์  นายก ทต.ภูสิงห์  กล่าวว่า  เทศบาลตำบลภูสิงห์ มีทั้งหมด 9 หมู่บ้าน  600 ครัวเรือน  ประชากร 2,750 คน  โดยทางเทศบาลตำบลภูสิงห์ติดกับเขื่อนลำปาว  เขาภูสิงห์ ขณะที่บ้านเรือนของประชาชนจะติดกับไร่ นา และสวน  อีกทั้งท่าปลาที่เป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน ในแต่ละวันจะมีผู้คนเดินทางมารับซื้อปลาและผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ จำนวนมาก  ซึ่งสภาพแวดล้อมเดิมในพื้นที่ ต.ภูสิงห์  ที่ไม่เคยมีถังขยะในชุมชน ไม่มีรถเก็บชยะของเทศบาล  โดยการจัดการขยะของชาวบ้านจะมีทั้งการเผา และขนย้ายไปทิ้งที่อื่น  จนกระทั่งพบจุดวิกฤติขยะเริ่มมีมากขึ้นชาวบ้านเผาทำลายบ่อยขึ้น และพอกพูนเป็นขยะสะสมมีการเรียกร้องให้ทางท้องถิ่นจัดหาถังขยะและรถขยะ  ซึ่งสถานการณ์เริ่มมีความน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงเริ่มกระบวนการศึกษาข้อมูลการจัดการขยะและร่วมทำ MOU กับทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ที่มีโครงการจัดการขยะในชุมชนโดยทาง ทต.ภูสิงห์ได้เป็น 1 ใน 5 ของตำบลนำร่อง  และประสบความสำเร็จจากการลงมือทำในทันที ปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์  อำเภอสหัสขันธ์  ประชาชนในพื้นที่ต.ภูสิงห์ ทั้ง 9 หมู่บ้าน  และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ม.กส.)

          หลังจากการอบรมภาคทฤษฎีและเรียนรู้ปฏิบัติจริง ได้เริ่มลงมือทำภายใน 1 สัปดาห์พบว่าขยะเริ่มลดน้อยหายลงไป  จากนั้นได้ตั้งคณะทำงานจาก 9 หู่บ้านเป็นผู้นำชุมชน ตัวแทนชาวบ้านและ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) โดยอสม.จะเข้าไปให้คำแนะนำ กำกับดูแล ในอัตราคณะทำงาน 1 คน  ต่อ 6-10 ครัวเรือน ในพื้นที่สาธารณะจะเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ  วิธีการที่ดีที่สุดที่พบจากการลงมือทำคือการความสะอาด กำจัดขยะยกตำบล ไม่ให้มีเศษขยะ วัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ ในพื้นที่  ซึ่งหลังจากประชาชนเรียนรู้การคัดแยกขยะ และเก็บขยะทางเทศบาลจะรับซื้อขยะ  ก่อนจะรวบรวมไปจำหน่ายเป็นรายได้เข้ามายังรัฐอีกทางหนึ่ง

          ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล  โชคนำชัย  นายอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า  พื้นที่ ต.ภูสิงห์ ที่ประกาศเป็นชุมชนสะอาดไร้ถังขยะ ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือนครบถ้วน 100% เป็นแห่งแรกของจ.กาฬสินธุ์  จากนี้จะเป็นการติดตามและรณรงค์ส่งเสริมให้เป็นอุปนิสัยให้เป็นชุมชนสะอาดอย่างยั่งยืน  ข้อดีของการเป็นชุมชนเล็ก ๆ มีพื้นที่ติดกับเขื่อนลำปาวและภูเขาทำให้เกิดการจัดการขยะง่ายขึ้น  ขณะเดียวกัน พื้นที่อ.สหัสขันธ์ เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องใส่ใจดูแลเรื่องความสะอาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะและภูมิทัศน์ด้านอื่น ๆ ซึ่งทางอำเภอสหัสขันธ์จะขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่ปลอดถังขยะแบบ 100% ทั้ง 8 ตำบล ให้สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะพื้นที่ ต.ภูสิงห์ ที่มีพื้นที่ติดกับเขื่อนลำปาว และภูเขาภูสิงห์ ที่จะส่งเสริมให้เป็นจุดเที่ยว กินกุ้ง ปลา จากแหล่งธรรมชาติต่อไป

          ความสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต.ภูสิงห์ จากพื้นที่นำร่องจัดการขยะ 1 ใน 5 ตำบลของจ.กาฬสินธุ์ และนำมาสู่การเป็นตำบลแรกของจ.กาฬสินธุ์ ที่ประชาชนจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองได้ครบ 100%  นอกเหนือจากการได้รับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ม.กส.) แล้ว การร่วมมือ  การต่อยอดของท้องถิ่นและประชาชนเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จนี้  และคิดว่ากระบวนการจะสมบูรณ์และยั่งยืนเพราะมีพลังประชาชนช่วยขับเคลื่อน เป็นหูเป็นตาร่วมช่วยกันอย่างพร้อมเพรียง

          นางอั้ว  พัฒนสาร  อายุ 65 ปี บ้านหนองฝาย  ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์  กล่าวว่า จากเดิมต้องนำขยะมาเผาทำลาย  จากการอบรม เรียนรู้และเริ่มปฏิบัติ รู้สึกดีเพราะจากนี้ไปขยะจะไม่ใช่แค่ขยะแต่กลับเป็นวัสดุเหลือใช้ที่สามารถเก็บมาสร้างมูลค่าได้ ไม่ต้องเผาทำลายให้สิ่งแวดล้อมเสียหาย ไม่ต้องถูกเพื่อนบ้านบ่นว่าให้กับควันไฟเผาขยะ ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยคัดแยกขยะ ทำความสะอาดและเก็บไว้เพื่อขายให้กับเทศบาล แม้จะไม่ใช่เงินมากมายก็มีความภูมิใจที่จะช่วยให้ชุมชนสะอาด น่าอยู่และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

news02032561 psrs 1

news02032561 psrs 4

news02032561 psrs 6

news02032561 psrs 5

news02032561 psrs 7

news02032561 psrs 9

news02032561 psrs 8

news02032561 psrs 2

 

ยงยุทธ ภูพวงเพชร จ.กาฬสินธุ์  / รายงาน

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

02 ก.พ. 2564 16:31
แชร์ด่วน!! บุคคลอันตรายคดีฆ่าบุพการีตามหมายจับจากชัยภูมิ มีผู้พบเห็นที่กาฬสินธุ์


วันนี้ (2 ก.พ. 2564) เวลาประมาณ 13.00 น. ที่เพจสถานีตำรวจภูธรห้วยเม็ก [ ... ]

11 เม.ย. 2561 21:36
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการอาชีวะอาสาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561


วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดโครงการอาชีวะอาสา [ ... ]

09 มิ.ย. 2563 15:17
กาฬสินธุ์ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 8

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำข้าราชการ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network