0
0
0
s2smodern

news13052562 pmpw 5
ที่ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3  อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการย่อยการส่งเสริมการตลาด ผ้าไหมแพรวา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขายผ้าไหมแพรวาเป็นการต่อยอดการขายแพรไหมแพรวาให้ลูกค้าสามารถเข้าใกล้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายผ้าไหมแพรวา ผ้าไหมขึ้นชื่อของดีเมืองกาฬสินธุ์

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอพื้นบ้าน จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศฯ ที่มีเป้าหมายการดำเนินงาน ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์  ตลอดห่วงโซ่ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้มีสามารถอนุรักษ์สืบทอดและคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเภทสิ่งทอพื้นบ้าน  และมีความสามารถในการผลิต การพัฒนานวัตกรรม การรักษามาตรฐานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งทอพื้นบ้าน การต่อยอดให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ในโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ในระดับภาค สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กระจายทั่วทุกภูมิภาค โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ โดยการดำเนินงานแบ่งเป็นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดเป็นกิจกรรมปลายน้ำ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการสำคัญอีกประการหนึ่งเพื่อสร้างกระบวนการทางด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาด ระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลชักจูงใจ หรือตอกย้ำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตรายี่ห้อ ให้เกิดความเชื่อถือ ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีแก่กิจการรวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึก และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายโดยมีส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดขององค์การ ประกอบด้วยการโฆษณา, การส่งเสริมการขาย, การขายโดยพนักงานขาย, การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง    

ดังนั้นคณะกรรมการดำเนินโครงการ ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมช่องทางการขายไปสู่กลุ่มผู้บริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่องทางการขายไร้พรมแดน

โดยในการจัดโครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน มีระยะเวลา 2 วัน ในวันที่ 13 และ 25 พฤษภาคม 2562 ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น 3  อาคาร 15 คณะบริหารศาสตร์   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

news13052562 pmpw 6

news13052562 pmpw 4

news13052562 pmpw 2

news13052562 pmpw 1

news13052562 pmpw 3

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

11 พ.ย. 2562 13:35
สวยงามกว่าทุกปี ชวนท่องเที่ยวอุโมงค์เรืองแสงดาวธุงต้อนรับวันลอยกระทง


บรรยากาศยามค่ำคืนที่บริเวณสวนสาธารณะกุดน้ำกิน [ ... ]

15 ก.ย. 2563 12:42
วงจรปิดไม่พบภาพเหตุเด็กนักเรียนหญิงชั้นอนุบาล 2 ถูกรุ่นพี่ ป.5 3 คน ลวนลามในโรงเรียน


จากกรณี หญิงอายุ 23 ปี ชาว อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ [ ... ]

05 ส.ค. 2563 14:08
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ดึงผู้กองเบนซ์ ไลฟ์โค้ชชื่อดังของไทย อบรมเด็กนักเรียนทุน กสศ. พัฒนาความเป็นผู้นำและทักษะการใช้ชีวิต


วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network