0
0
0
s2smodern

news14012562 objksnm 2
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 09.30 น.  ณ  หอประชุมอำเภอนามน อำเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  นายชาญ  บุตรวงศ์ ปลัดอาวุโส  อำเภอนามน ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี 2562  อำเภอนามน

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้บัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหลักแห่งการปกครองจนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข้ปัญหาในพื้นที่  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไป ในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเอง  โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวม

news14012562 objksnm 3

ดังนั้นกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้จัดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่วงใยประชาชน ประจำปี 2562  ขึ้นเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิ่นกับองค์กรภาครัฐ   ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและเป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง นำไปสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 166 คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอนามน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือประธานสภาฯ  กำนัน ทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน และผู้นำสตรีหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

news14012562 objksnm 6

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีคณะวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย นายชาญ  บุตรวงศ์ ปลัดอาวุโส  อำเภอนามนบรรยายในหัวข้อ “บริบทสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตย” นายอนันต์ พิมพะสาลี  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  บรรยายในหัวข้อ “บริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” นางเฉลิมขวัญ  สุริยวนากุล  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต บรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับการมีส่วนร่วมของประชาชน”  และ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งท้องถิ่น”

news14012562 objksnm 8

news14012562 objksnm 7

news14012562 objksnm 9

news14012562 objksnm 5

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

28 ม.ค. 2561 09:49
อดีต ส.ส.เมืองสุพรรณบุรียกทับเที่ยวสหัสขันธ์เมืองแห่งวัฒนธรรม


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 61 ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล [ ... ]

09 ก.ค. 2562 11:54
ตร.นาคูจับพ่อสิงห์เหล้า-ดมกาว อนาจารลูกตัวเองวัยเพียง 10 ขวบ พบประวัติเพิ่งพ้นโทษ


ตำรวจ สภ.นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ รวบหนุ่มใหญ่วัย [ ... ]

29 ส.ค. 2562 11:00
รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ คัดสรรกลุ่มอาชีพทั่วประเทศออกบูธขายสินค้ากว่า 100 บูธ


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network