0
0
0
s2smodern

kalasinnews27072560 t1

          วันนี้ (27 ก.ค. 2560) นายเกริกกรุง สุภัควนิช ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ได้ออกประกาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง เรื่อง แจ้งเตือนเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเหตุการณ์น้ำท่วม จากฝนตกชุกและมวลน้ำจากทางตอนเหนือ ฉบับที่ 1 เพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำชี ในบริเวณที่ลุ่มต่ำหรือมีพื้นที่การเกษตร ให้เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำชีที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ และขอแจ้งเตือนพื้นที่ ที่อยู่ในเขตและนอกเขตพนังกั้นน้ำ กรณีน้ำชีมีระดับสูงกว่าพื้นที่จะไม่สามารถระบายออกไปยังน้ำชีได้ ส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วม

          จึงขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมและระวังเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำล้นตลิ่ง โดยจัดเตรียมการอพยพขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหายและอันตรายต่อชีวิต ทั้งนี้สามารถเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง หรือป้ายแจ้งเตือนที่โครงการจัดทำขึ้นตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ในเขตพื้นที่

“ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งกัน”

kalasinnews27072560 t2

 

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern