0
0
0
s2smodern

งบกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุม และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงินกว่า 201 ล้านบาท ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ แยกเป็นค่าก่อสร้างหอประชุมอำเภอ จำนวน 8 แห่ง วงเงิน 58,241,600 บาท ค่าก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ 17 แห่งวงเงิน 47,258,300 บาท ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการอำเภอ 6 แห่ง วงเงิน 96,369,000 บาท มี 25 จังหวัด ที่ปรากฎชื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประกอบไปด้วย กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร เชียงใหม่ นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน ปทุมธานี ปัตตานี ปราจีนบุรี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มุกดาหาร ระนอง ลำปาง เลย สกลนคร สุโขทัย สุราษฎร์ธานี หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลาชธานี

          ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.1/ว16483 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอสมเด็จ และบ้านพักนายอำเภอยางตลาด

โดยในส่วนวงเงินประมาณค่าก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ หอประชุม และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอหลังละ 16,061,500 บาท (ตัวอาคาร 15,136,500 บาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 925,000บาท)

2. ค่าก่อสร้างอาคารหอประชุม ราคาหลังละ 7,280,200 บาท (ตัวอาคาร 7,037,200 บาท ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 243,000บาท)

3. บ้านพักปลัดจังหวัดและนายอำเภอ (บ้านพักข้าราชการระดับ 9) ราคาหลังละ 2,779,900 บาท

          กรมการปกครองระบุว่า โครงการนี้ จะต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในวันที่ 15 ต.ค.2560 นี้ อย่างไรก็ตาม มีเงื่อนไขว่าจะมีการลงนามในสัญญาได้ก็ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จากสำนักงบประมาณแล้ว

          และให้แจ้งผลดำเนินการจัดจ้างในแต่ละขั้นตอน พร้อมจัดส่งรายละเอียดเกี่ยวข้องให้กรมการปกครองและแจ้งผลการพิจารณาจัดหาผู้รับจ้าง วงเงินที่จะทำสัญญาก่อหนี้ผูกพัน ตามแบบรายงานผลการจัดจ้างก่อสร้างสถานที่ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กรมการปกครองทราบทันที่หลังจากได้ตัวผู้รับจ้าง กำหนดแบ่งงวดงานในสัญญาจ้างให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปพลางก่อน รวมทั้งใช้ความรอบคอบและรัดกุมในการลงนามสัญญาจ้างเพื่อให้การบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          นอกจากนี้ ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อมรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้จัดส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ภายในวันที่ 21 ส.ค.2560 และรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการให้กรมการปกครองทราบในวันสุดท้ายของทุกไตรมาส

          กรมการปกครอง ยังระบุ ขอให้จังหวัดกำชับอำเภอ ดำเนินการท่าสีอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ โดยให้ท่าสีตัวอาคารด้วยสีขาว หรือสีครีม และกระเบื้องหลังคาเป็นกระเบื้องลอนคู่สีฟ้า หรือสีน้ำเงิน

475596

ksnews17082560

475595

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศรา

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

03 ก.พ. 2563 11:05


นางรำกว่า 3,000 คน ร่วมฟ้อนสมมาบูชาพระธาตุยาคู [ ... ]

11 ม.ค. 2562 16:28
ผู้ว่าฯไกรสร เตรียมหนุนชาวไร่พุทรานมสดขึ้นห้างดัง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์สู่ตลาดอาเซียน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา นายไกรสร [ ... ]

27 ก.พ. 2564 13:36
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งมอบงานวิจัยเมืองฟ้าแดดสงยางให้ชุมชนนำไปขับเคลื่อนสร้างรายได้

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network