0
0
0
s2smodern

18012564 trakpc 1
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาระบบเครื่องยนต์ (1101 - 1201) วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ (1101 – 1202) วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ (1101 – 1203)

รหัสวิชา 192-1101-1201 รายวิชา ระบบเครื่องยนต์ หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 1,510 บาท รับสมัครจำนวน 20 คน เปิดเรียนวันที่ 6 ก.พ. - 13 มี.ค. 64
รหัสวิชา 192-1101-1202 รายวิชา ระบบเครื่องล่างรถยนต์ หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 1,510 บาท รับสมัครจำนวน 20 คน เปิดเรียนวันที่ 14 มี.ค. - 18 เม.ย. 64
รหัสวิชา 192-1101-1203 รายวิชา ระบบส่งกำลังรถยนต์ หลักสูตร 75 ชั่วโมง ค่าสมัคร 1,510 บาท รับสมัครจำนวน 20 คน เปิดเรียนวันที่ 24 เม.ย. - 29 พ.ค. 64

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 5 ก.พ. 64 เรียนในระหว่างวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
2. มีร่างกายแข็งแรง มีความเหมาะสมในการเรียนวิชาชีพ
3. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส., หรือปริญญาตรี ที่ไม่ใช่สาขาวิชาช่างยนต์

หลักฐานการรับสมัคร
1. ใบสุทธิ หรือ รบ. หรือใบรับรองความรู้
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
3. รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อสุภาพไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 60 วัน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สถานที่รับสมัคร
งานทะเบียน วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โทร. 043-812101 เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

13 ม.ค. 2563 09:07
“ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น” เด็กช่างออกโครงการเทคนิค อาชีวะจิตอาสา Fix it Center ซ่อมฟรี! เครื่องใช้ไฟฟ้า-เครื่องมือการเกษตร


วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปิดโครงการเทคนิค [ ... ]

05 ก.ค. 2561 13:47
ชาวตำบลธัญญาร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กลับคืนสู่ธรรมชาติ


วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายทองใบ วรรณเคลื่อน [ ... ]

26 มิ.ย. 2563 13:58
หนุ่มเก็บของเก่าเกิดหลอน! ปีนหลังคาสะพานลอยหวังโดดปิดชีพ โชคดี จนท.ตะครุบตัวได้ทัน


เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (วันที่ 25 มิ.ย. 63) [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network