0
0
0
s2smodern

news15022563 ksstkss 1

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 คณะกรรมการประเมินผลติดตามผลการดำเนินงาน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่ประเมินนิเทศติดตามการดำเนินงานระยะที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับคัดเลือกจัดสรรทุนจาก กสศ. รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ทุน ให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนหรือยากจน โดยมีนายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล พรามณี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ และ อาจารย์ภัทรพล ปลงไสว

news15022563 ksstkss 3

โดยกิจกรรมในช่วงเช้าเป็นการนำเสนอภาพบริบทของสถานศึกษา กระบวนการวิธีการประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนทุน นวัตกรรมในการใช้แนะแนว และเป็นการนำเสนอข้อมูลตัวแทนนักเรียนที่ขอทุน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน แก่คณะทำงานนิเทศติดตาม และคณะทำงานทั้ง 3 ท่านได้สัมภาษณ์นักเรียนที่ขอรับทุน ผู้ปกครอง เพื่อสอบถามถึงเหตุผลในการขอรับทุน ส่วนช่วงบ่ายคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาตามโรงเรียนเครือข่าย เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าขอทุน กสศ. ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไปด้วย

นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับกองทุน กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) มาจำนวน 50 ทุน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับมาจำนวน 5 สาขาวิชา เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่ยังขาดแคลน มีความยากจน โดยประเด็นหลักๆ ที่นักเรียนจะเข้าข่ายได้รับทุนนี้คือ ต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน มีรายได้ไม่เกิน 3 พันบาทต่อเดือน และต้องเป็นผู้ที่มีความขาดแคลน เช่น กำพร้า บิดาหรือมารดาแยกทางกัน และยังมีเกณฑ์ต่าง ๆ อีกหลายอย่าง เช่น ความพร้อมของผู้เรียน ความมุ่งมั่นของผู้เรียน สุขภาพร่างกายของผู้เรียนด้วย

ด้าน ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า กระบวนการของการคัดกรองของระบบกองทุน กสศ. นี้ มีระบบคัดกรองค่อนข้างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นหลังจากผู้เรียนที่สนใจส่งใบสมัครมา ทางวิทยาลัยก็จะแต่งตั้งกรรมการ ประกอบไปด้วยเบญจภาคี ทั้งภาคส่วนราชการ ผู้แทนสถานประกอบการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนครู มาร่วมในการพิจารณาคัดเลือก หลังจากนั้นคณะกรรมการก็จะออกเยี่ยมบ้าน และใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อคัดกรองข้อมูลของเด็ก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อส่งไปยังส่วนกลางต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจให้รีบมาสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ www.kpc.ac.th

news15022563 ksstkss 5

สำหรับทุนจากกองทุน กสศ.รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ทุน เพื่อจัดสรรให้นักเรียนที่กำลังจะจบ ปวช.3 หรือ ม.6 ในปีนี้ที่ยากจนหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา (ทั่วประเทศไทย)  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จำนวน 5 สาขา ประกอบด้วย
1) สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
2) สาขาวิชาเครื่องมือกล
3) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
4) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
5) สาขาการบัญชี

 โดยนักเรียนทุนจะได้รับสิทธิ ดังนี้
1) จ่ายค่าเทอมให้จนจบการศึกษา
2) จ่ายค่าครองชีพรายเดือน ๆ ละ 7,500 บาท (7,500 บาท x24=180,000 บาท)
3) มีระบบการดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิการจนจบการศึกษา
4) มีระบบการสนับสนุนการมีงานทำ
5) มีเครือข่ายสนับสนุนการศึกษาต่อจนจบปริญญาเอก

โดยมีระยะเวลา ดังนี้
1) เปิดรับสมัครทุนตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
2) คณะกรรมการจะทำการเยี่ยมบ้าน และคัดกรองความยากจน ตามเกณฑ์ กสศ. ทันทีหลังรับสมัคร จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2563
3) สถานศึกษาส่งข้อมูลให้ กสศ.วันที่ 7-23 มีนาคม 2563
4) ประกาศผลครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังข้อทักท้วง (3 วัน) 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563
5) สถานศึกษาส่งบัญชียืนยันผู้รับทุน 7 เมษายน 2563
6) กสศ.สรุปและแจ้งผลผู้รับทุน 9 เมษายน 2563
7) นักเรียนทุนฯ ได้รับเงินค่าเทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน ๆ แรก 7,500 บาท ภายในเดือน พฤษภาคม 2563

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ผอ.วาทิช ผ่านสำแดง 062-1989545, ดร.ชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ 086-1337466, ครูนันทนา ภูขมัง 081-8738672, ครูชาญชัย ศรีวิสัย 086-2282295, ครูพิชัย จันทะสอน  086-8505736, ครูพัทย์ปกรณ์ ธนัทศิรวณิชย์ 086-8294188

news15022563 ksstkss 2

หมายเหตุ
1) เงื่อนไขเวลานี้กำหนดโดยกองทุน กสศ. ซึ่งต้องดำเนินการจัดการข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ไม่สามารถเลื่อนเวลาได้ หากไม่สามารถดำเนินการได้ถือว่า "สละสิทธิ์"
2) ได้แนบแบบสมัครทุน และตัวอย่างการเขียนใบสมัครทุนมาด้วย ท่านสามารถโหลดใบสมัครแล้วเขียนสมัครพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วนำส่งที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563
3) ขอบคุณทุกท่านที่สนใจและมีส่วนร่วมในการต่อฝัน ให้โอกาสกับเด็ก

news15022563 ksstkss 4

#ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
#กสศ.
#สายอาชีพ

...สร้างคน.....สร้างโอกาส....สร้างงาน...
"ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองทุน กสศ. วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์"

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

20 ก.ย. 2561 09:47
บิ๊กโจ๊กลุยค้นเงินกู้ดอกโหด เตรียมคืนโฉนดมูลค่ากว่า 3 พันล้านบาทให้ชาวกาฬสินธุ์


บิ๊กโจ๊กลุยค้นนายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเมืองน้ำดำ [ ... ]

29 ม.ค. 2561 18:02
ปลัด ทต.โพนวอนสังคมให้อภัย พร้อมจะปรับปรุงการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทยฯในปีหน้า

คณะกรรมการจัดงานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย [ ... ]

12 ต.ค. 2560 11:17
ชาวบ้านเฮทั้งตำบล พี่ทหารนำสะพานเหล็กชั่วคราวติดตั้งหลังถนนขาดนานนับเดือน


ทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนชาวบ้าน [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network