0
0
0
s2smodern

news03032563 asjks 3

กระทรวงศึกษาธิการส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 02145/655 ลงวันที่ 2 มี.ค. 2563 เรื่องขอความร่วมมือ ปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ถึงศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีรายละเอียดว่าตามที่องค์การอนามัยโลก (World Heath Organization : WHO) คาดการณ์การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังขยับเข้าใกล้ระดับการแพร่ระบาดใหญ่ (Pandemic) พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก จำนวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 1,000 ราย และขณะนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คนและพบมีการระบาดภายในประเทศ (Local Transmission) เพิ่มขึ้นหลายพื้นที่นั้น ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกหน่วยงาน ปฏิบัติดังนี้

1. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน-ภายนอก อาคารสำนักงาน เช็ดทำความสะอาดพื้น ผนัง อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
2. จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดล้างมือ ก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน
3. กรณีจะจัดการประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ดำเนินการดังนี้
    - หากมีผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ 50-100 คน ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ พิจารณาอนุญาต
    - หากมีผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาอนุญาต

news03032563 asjks 7

อนึ่ง หน่วยงานที่มีการจัดการประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานสาธารณสุข ทำการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ผู้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกคน ก่อนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นประจำทุกวันตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมกิจกรรม

ล่าสุดวันนี้ (3 มี.ค. 63) นายวาทิช ผ่านสำแดง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (อศจ.กาฬสินธุ์) กล่าวว่า จากทีมีหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งมายังหน่วยงานราชการต่าง ๆ ว่าขอความร่วมมือให้ยกเว้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ถ้าจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ไม่เกิน 100 คน ต้องขออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการ ถ้าเกิน 100 คนขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในห้วงที่มีการจัดการประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องมีการตรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนทุกวัน ถ้าพบมีอาการไข้ก็จะไม่อนุญาตเข้าสถานที่ที่จัดการประชุม อบรม สัมมนา ฉะนั้น ในนามของอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 18 แห่งทั้งภาครัฐ และเอกชน ว่าถ้ามีการจัดกิจกรรมใด ๆ ในห้วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นพิธีการรับมอบประกาศนียบัตร ก็ขอให้ยกเลิก หรือเลื่อนไปก่อน ส่วนถ้าจะจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ก็ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็ต้องรับผิดชอบเอง ในนามของอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดให้ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

news03032563 asjks 10

โดยหลังจากมีการประชาสัมพันธ์หนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงศึกษาธิการ ถึงเรื่องขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาต่าง ๆ แล้ว พบวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้ประกาศยกเลิกการจัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตร ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 4 มี.ค. 2563 และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ก็ได้ประกาศยกเลิกการจัดพิธีรับมอบประกาศยบัตร ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มี.ค. 2563 ด้วยเช่นกัน

news03032563 asjks 11

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

12 เม.ย. 2562 16:13
เอไอเอส ไฟเบอร์ เขย่าวงการตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ ปล่อยหมัดเด็ดนิวฟีเจอร์ Speed Toggle


ครั้งแรกของวงการเน็ตบ้าน! AIS Fibre ปล่อยหมัดเด็ดนิวฟีเจอร์ [ ... ]

10 ม.ค. 2561 14:47
ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ หมวดอักษร บร


สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง [ ... ]

03 ก.ย. 2562 10:43
ตชด. ภาค 2 ยกทัพลุยช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนชาวบ้านถูกพายุพื้นที่กาฬสินธุ์


เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 พล.ต.ต.ณัฐ สิงห์อุดม [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network