0
0
0
s2smodern

news04022561 kpc 1
ด้วยวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ  ปวช.  และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

 
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาช่างยนต์
- สาขาวิชาช่างตัวถังและสีรถยนต์
- สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
- สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ    
- สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการโรงแรม (ทวิภาคี)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี)
- สาขางานเครื่องมือกล (ทวิภาคี)
- สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ(ทวิภาคี)
- สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (ทวิภาคี)
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ทวิภาคี)
- สาขางานการบัญชี (ทวิภาคี)
- สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิภาคี)

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร
2. มีสัญชาติไทย  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
2. มีสัญชาติไทย  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
3. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

หลักฐานการสมัคร
1. หลักฐานแสดงการจบการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียน  5 ภาคเรียน หรือใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน / นักศึกษา (ฉบับจริง)
2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา  จำนวน  1  ฉบับ
3. รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป  
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
5. อื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดการขายใบสมัคร พร้อมรับสมัครระดับ ปวช. และ ปวส. รับสมัครตั้งแต่  19-28  มีนาคม  2561  

กำหนดวันทดสอบความรู้  และความถนัดทางวิชาชีพระดับ  ปวช. และ ปวส. วันที่  2  เดือน เมษายน พ.ศ.  2561

ประกาศผลการทดสอบ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2561

กำหนดวันทำสัญญา – มอบตัวนักศึกษาใหม่  ระดับ ปวช.และ ปวส. วันที่  8  เมษายน พ.ศ. 2561 ทำสัญญา – มอบตัวนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. , ปวส.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกระดับ ปวช., ปวส. (พร้อมผู้ปกครอง) วันที่  8   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

เปิดภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561 วันที่  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561

สถานที่รายงานตัว  และติดต่อสอบถาม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  โทรศัพท์  043-812101 เว็บไซต์ www.kpc.ac.th

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

19 พ.ย. 2561 15:36
อยู่ยากแล้ว! เยาวชนเมืองน้ำดำอายุแค่ 17 ปี ใช้ปีนปลอมจี้ชิงทรัพย์พนักงานร้านสะดวกซื้อ


เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเยาวชนชายอายุ [ ... ]

08 ก.ค. 2561 12:43
เริ่มฟาดแข้งแล้ว! “สุพัฒน์มอเตอร์คัพ ครั้งที่ 1” นักเตะ 32 ทีมร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 3.3 หมื่นบาท


หจก.สุพัฒน์มอเตอร์ โดย รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ [ ... ]

29 ก.ค. 2563 11:20
ด่วน! ขายปลาราคาทุน ปลานิล-ปลาทับทิม เพียง 3 โล 100.-


ด่วน! ขายปลาราคาทุน เนื่องจากสภาพอากาศของเช้าวันนี้ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network