0
0
0
s2smodern

news22012561 nsn 3
          นายอนุสรณ์ จำเริญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารเปิดเผยว่า สนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง( BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้น้อมนำพระปรีชาญาณด้านการศึกษาและอบรมเลี้ยงดู พระโอรสและพระธิดาของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกในการนำหลักธรรมชาติการเรียนรู้ของสมองที่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านโครงสร้างและการทำงานของสมองคือ Brain -Based Learning  ( BBL) เล่นตามรอยพระยุคลบาทเป็นประโยชน์อันทรงคุณค่ามหาศาลแก่พสกนิกรชาวไทยซึ่งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูประชาชนทั่วไป สามารถนำไปเป็นหลักปฏิบัติในการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้สมองของเด็กเจริญเติบโตได้เต็มที่และเต็มตามศักยภาพทุกช่วงอายุ นำไปสู่การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างมีความสุขตลอดไปโดยมีงบประมาณ ก่อสร้างจากทางราชการและผู้มีอุปการะคุณผู้ปกครองนักเรียน

          ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการนั้นได้กำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละพื้นที่ต้องมี 1 โรงเรียนปัจจุบันมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบแล้วทั่วประเทศจำนวน 372 โรงเรียน และขยายผลในโรงเรียนเครือข่ายอีก 372 โรงเรียนโรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารเป็นโรงเรียนแห่งที่ 2 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 1 ที่ได้รับ คัดเลือกให้ดำเนินโครงการ แบ่งฐานการเล่นออกเป็นฐานต่าง ๆ คือ ฐานบ้านต้นไม้ ห้องสมุดลิง สะพานลิง กระบะทราย สระเล่นน้ำ การเล่านิทาน และพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง

                นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าสนามเด็กเล่นแห่งนี้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรม เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมสันติสุข เอื้ออาทรและสร้างความสุขให้ทางผู้ปกครอง เด็กๆ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแบบฮักแพงแบ่งปันคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งกัน

news22012561 nsn 9

news22012561 nsn 7

news22012561 nsn 8

news22012561 nsn 6

news22012561 nsn 5

news22012561 nsn 4

news22012561 nsn 2

news22012561 nsn 1

0
0
0
s2smodern