0
0
0
s2smodern

ksnews21082560 kpc08

วันที่ 21 ส.ค. 60 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายจักรกฤช ตันเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียน นักศึกษาผู้ทำคุณงามความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต โดยการเก็บทรัพย์สินอันมีค่าส่งคืนเจ้าของเดิม โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ  ครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับ

    โดยนักศึกษาที่ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ในครั้งนี้ ได้แก่ นายธีรจักร จิตรดี , นายกฤษณพงษ์ เสนฤทธิ์ , นายวาชิน หิตะยะโส นักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เก็บกุญแจรถบิ๊กไบต์ได้แล้วนำไปส่งให้สถานีตำรวจ และ น.ส.สกาวใจ ธารเจือ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี เก็บเงินได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์พร้อมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทำความดี

ksnews21082560 kpc03

ksnews21082560 kpc04

ksnews21082560 kpc05

ksnews21082560 kpc06

ksnews21082560 kpc07

    เวลาต่อมาที่ห้องประชุมหน้าห้องผู้อำนวยการ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้มอบทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 จำนวน  15,000  บาท  ให้แก่ น.ส.กัลป์ยานี   แก้วสีนวน  นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ระดับชั้น  ปวช. 1 เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาในการศึกษาเล่าเรียนต่อไปด้วย

ksnews21082560 kpc02

ksnews21082560 kpc01

0
0
0
s2smodern