0
0
0
s2smodern

news11012564 tlccmncv 3
วันที่ 10 มกราคม 2564 ที่วัดศรีสุมังคลา บ้านหัววัว ต.สงเปลือย  อ.นามน  จ.กาฬสินธุ์  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และชาวบ้าน  ได้ร่วมกันเปิดตลาดชุมชนเกษตรอินทรีย์  ภายใต้ชื่อ “ตลาดโฮมกรรณ โฮมเกษตรอินทรีย์” ภายใต้โครงการการถ่ายทอดความเป็นเลิศทางสุขภาวะชุมชนต้นแบบจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค อำเภอนามน  อำเภอห้วยผึ้ง และ อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยให้ชาวบ้านและเกษตรกรในเครือข่ายนำพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีมาวางขายให้กับคนในชุมชน

news11012564 tlccmncv 1

โดยในตลาดมีการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่หลากหลายมาวางขายให้กับประชาชนในชุมชน เช่น พืชผักสวนครัวนานาชนิดปลอดสารเคมี  รวมไปถึงอาหารพื้นถิ่นตามฤดูกาลอีกมากมาย  ซึ่งสินค้าที่นำมาวางขายในตลาดจะเป็นสินค้าจากผู้ผลิตที่อยู่ในเครือข่ายการทำเกษตรอินทรีย์  ซึ่งนอกจากจะเกิดความมั่นใจว่ามีความปลอดภัยจากสารเคมีแล้วราคายังไม่แพงและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

news11012564 tlccmncv 4

news11012564 tlccmncv 5

อาจารย์กรรณิกา ถุนาพรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออแบบและสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  หัวหน้าโครงการการถ่ายทอดความเป็นเลิศทางสุขภาวะชุมชนต้นแบบจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค  จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ผลจากการดำเนินงานมาต่อเนื่อง 3 ปี ทำให้ชาวบ้านมีสุขภาพที่ดีขึ้นจากการได้บริโภคอาหารปลอดภัย และยกระดับทางเศรษฐกิจมีรายได้เสริมมากขึ้นและที่สำคัญสามารถเพิ่งตนเองได้ นอกจากนั้นยังทำให้เศรษฐกิจในชุมชนขับเคลื่อนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนโยบายด้านเกษตรอินทรีย์ร่วมกันในอนาคต

news11012564 tlccmncv 9

อาจารย์ธวัชชัย  เคหะบาล  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  สิ่งที่สำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัยขึ้น  ทำให้ชุมชนสามารถผลิตอาหารไว้บริโภคเองและยังสามารถส่งต่อไปยังคนเมืองหรือชุมชนอื่นที่อาจจะขาดแคลนอาหารได้  และยังทำให้คนในชุมชนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและที่สำคัญคือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนในช่วงที่ได้รับผลประทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  อีกด้วย

news11012564 tlccmncv 6

news11012564 tlccmncv 10

news11012564 tlccmncv 2

ภาพ/ข่าว   ธีรนันท์  ขันตี

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

26 ก.พ. 2564 13:21
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย-เยี่ยมครัวเรือนยากจน


จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย [ ... ]

04 ธ.ค. 2562 11:09
เอไอเอส รวมพลัง เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เอไอเอส โดย นางสาวนัฐิยา พัวพงศกร หัวหน้าแผนกงานพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน [ ... ]

21 ม.ค. 2562 14:40
ชาวบ้านร่วมใจสร้างปราสาทข้าวหนึ่งเดียวในไทย สืบสานตำนานพระแม่โพสพ


พระสงฆ์ ชาวบ้านบ้านต้อน ตำบลเหนือ อำเภอเมือง [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network