0
0
0
s2smodern

news19062563 objkssrpn 2 2
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน เปิดการประชุมนำเสนอผลการประเมินศักยภาพการดำเนินงานศูนย์โอมสุข ประจำปี 2562-2563 (กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์) โดยมีคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

news19062563 objkssrpn 9

ในการประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการประเมินศักยภาพเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์โฮมสุข ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีศูนย์โฮมสุขทั้งหมด 56 ศูนย์ ทำการประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินให้เป็นไปตามที่สำนักงานหลักประกันสุชภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่กำหนดไว้ ตลอดถึงประเมินศักยภาพการดำเนินงานศูนย์โฮมสุขและยกระดับศูนย์โฮมสุข การปรับสภาพสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 6 ส่วน 33 ประเด็น เช่น การประเมินองค์ประกอบของศูนย์โฮมสุข การประเมินคุณลักษณะศูนย์โฮมสุข การประเมินความสมดุลของร่างกาย ผู้สูงอายุ และแนวโน้มการหกล้มได้ ปัญหาในการดำเนินงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ความท้าทาย และข้อเสนอแนะในการพัฒนา เป็นต้น

news19062563 objkssrpn 1

ผลการประเมินพบว่า ส่วนมากศูนย์โฮมสุขในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มีองค์ประกอบในระดับดีมาก สำหรับผลประเมินคุณลักษณะศูนย์โฮมสุขนั้น พบว่าส่วนใหญ่มีศักยภาพในระดับดี และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการศูนย์โฮมสุขมีความพึงพอใจในระดับมาก จากการประเมินพบว่าปัญหาในการดำเนินงาน ได้แก่ งบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์โฮมสุขค่อนข้างน้อยไม่เพียงพอ จำนวนอาสาสมัครหมอโฮมสุขมีจำนวนน้อยในการดูแลประชาชน ปัญหาการจัดทำเอกสาร ปัญหาข้อจำกัดของการปรับสภาพบ้าน ฯลฯ ทั้งนี้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ แนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศูนย์โฮมสุขในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

news19062563 objkssrpn 10

พร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพในชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสนับสนุนงบประมาณและส่งเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาดังกล่าว ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี สุขภาพดี และมีความสุข ต่อไป

news19062563 objkssrpn 3

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

22 มิ.ย. 2563 10:27
เกษตรกาฬสินธุ์ย้ำ! โรคใบด่างมันสำปะหลัง เป็นแล้วต้องทำลายทั้งแปลง


จังหวัดกาฬสินธุ์ พบการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังที่บ้านหนาด [ ... ]

05 ม.ค. 2561 13:37
สุพัฒน์มอเตอร์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตซอลชิงชนะเลิศ ร่วมพัฒนากีฬาฟุตซอลกาฬสินธุ์สู่ความเป็นเลิศ


เช้าวันนี้ (5 ม.ค. 61) รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์ มัตราช [ ... ]

20 ก.พ. 2562 17:09
เตือนไม่ฟัง หยุดเผาอ้อย! สาเหตุมลพิษทางอากาศ พบเห็นจับทันที


เป็นภาพที่การเผาอ้อยในเขตพื้นที่ อ.ห้วยเม็ก [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network