0
0
0
s2smodern

news20092560 pd 1
เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2560 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูดิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ คณะกรรมการจัดตั้งสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้จัดการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก “สหกรณ์ ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว จำกัด” เพื่อจัดตั้งรวมกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังของจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเป็นรูปแบบของสหกรณ์จำกัด โดยมีการวางแผนการดำเนินงาน 3 ปี (2561-2563) ทั้งด้านการระดมหุ้นจากสมาชิก การฝากเงินประจำ แผนการผลิตปลาคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาด แผนการจัดหาปัจจัยการผลิต อาหารปลา เวชภัณฑ์ การวางแผนการรวบรวมผลผลิตออกสู่ตลาด แผนการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก รวมไปถึงการประชุมใหญ่ประจำปี และแผนการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์

ซึ่งในที่ประชุมฯ ได้วางเป้าผลผลิตปลานิลออกสู่ตลาดไว้ที่ ปี 2561 1,080 ต้น ปี 2562 1,260 ต้น และปี 2563 1,440 ต้นต่อปี

news20092560 pd 13

news20092560 pd 8

news20092560 pd 9

news20092560 pd 12

news20092560 pd 14


ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

28 ก.ค. 2564 10:32
อบจ.กาฬสินธุ์ ปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ


(27 ก.ค.64) เวลา 09.00 น. ณ ป่าชุมชนหลุมหิน ตำบลนิคม [ ... ]

08 ก.พ. 2562 11:51
ขนส่งกาฬสินธุ์ตรวจเข้มรถควันดำ เน้นแนะนำและตักเตือนให้แก้ไข


นาย กฤษฎา  มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network