0
0
0
s2smodern

news13012564 knnkmls 4
ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ บ้านหัวแฮด ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล " กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

news13012564 knnkmls 6

นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ได้อนุมัติให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล " กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล พัฒนาที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบระดับตำบลและครอบครัว ฟื้นฟูเศรษฐท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ลดปัญหาจากภัยแล้ง และเกิดการจ้างงานในพื้นที่ เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

news13012564 knnkmls 1

กลุ่มเป้าหมายคือครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนละ 1  คน จำนวน 2,403 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้จำนวน 614 คน รวม 3,017 คน โดยกำหนดการดำเนินโครงการฝึกอบรมจำนวน 3 ศูนย์ ศูนย์ละ 10 รุ่น โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง จากมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติกาฬสินธุ์ ศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรจินดา และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่าธรรมกา ภาคีเครือข่าย

news13012564 knnkmls 3

0
0
0
s2smodern

>> ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>

02 ส.ค. 2564 14:17
สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์จับมือภาคีเครือข่าย เปิด Line Official

สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์จับมือภาคีเครือข่าย [ ... ]

04 ส.ค. 2561 10:12
พระเอกใหญ่ “ไหมไทย หัวใจศิลป์” จัดเต็มเพลงใหม่มอบให้ชมรมตะกร้อฯ “ตะกร้อไทยใจอีสาน”


ด.ต.สมหมาย อัฆฒ์บุระคำ ประธานชมรมตะกร้อภาคอีสานและประธานชมรมตะกร้อจังหวัดกาฬสินธุ์ [ ... ]

28 ส.ค. 2564 13:39
เหยื่อโควิด-19 กาฬสินธุ์เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่ 38 ยังพบผู้ป่วยอาการหนัก 17 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจถึง 7 ราย


สรุปข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 [ ... ]

Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network