0
0
0
s2smodern

news18032563 objks 7
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ทำการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการตรวจคัดกรอง โรคไวรัส Covid-19 พร้อมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

news18032563 objks 6

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยนายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยจัดโครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ใหม่และโรคติดต่ออุบัติใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคดังกล่าว

news18032563 objks 4

news18032563 objks 9

news18032563 objks 8

0
0
0
s2smodern