0
0
0
s2smodern

news28032561 wpc 6
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เยาวชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561

          นางศุภาวี  บำรุงศักดิ์  วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายน  เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว พสกนิกรชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ควรจักได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ด้วยการบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์   จึงได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนและบวชชีศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  2 เมษายน  2561  ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน  2561  ณ วัดในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมให้แก่เด็ก  เยาวชน และประชาชน  เพื่อสืบสานประเพณีการบรรพชาอุปสมบท โดยให้ส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ  ซึ่งจะมีพิธีเปิดโครงการดังกล่าวในวันที่  5  เมษายน   2561  ณ วัดประชานิยม  ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่อยากให้บุตรหลาน เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน ในครั้งนี้สามารถติดต่อได้ที่พระครูภัทรคุณาภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชานิยม  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  หมายเลขโทรศัพท์   081-1849005 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

news28032561 wpc 5

news28032561 wpc 4

news28032561 wpc 8

news28032561 wpc 7

news28032561 wpc 9

news28032561 wpc 2

news28032561 wpc 3

news28032561 wpc 1

ขอบคุณภาพจาก เพจวัดประชานิยม

0
0
0
s2smodern