0
0
0
s2smodern

news27032561 ppks 9
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายไกรสร  กองฉลาด  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ในการนี้ นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปภ. จ.กาฬสินธุ์ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ซึ่งในที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุม ดังนี้

1.ให้มีการขับเคลื่อนแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ไปยังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบูรณาการสนธิกำลัง จากทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมูลนิธิ และอาสาสมัครต่างๆ ตามแนวทางกลไกประชารัฐ “ด่านครอบครัว รั้วชุมชน แห่งความปลอดภัย”

2.ให้กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบสนธิกำลังร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดกาฬสินธุ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาฬสินธุ์   ที่ทำการปกครองจังหวัด  ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10 รสขม) อย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง

3.มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำเนินการสรุปถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุใหญ่ในห้วงที่ผ่านมา แล้วให้จำลองเหตุการณ์สถานการณ์ดังกล่าว ในการเผชิญเหตุช่วยเหลือร่วมกับองค์กร หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีสถานการณ์เกิดขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

4.ให้ทุกอำเภอตรวจสอบจุดเสี่ยง/อันตราย ที่มีอยู่ในพื้นที่  หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว  เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ปฏิบัติการฯอำเภอ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวดตลอด 24  ชม.   โดยเข้มข้นในช่วงเทศกาล และช่วงปกติตลอดทั้งปี

5.การติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 จะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ โดยผ่านระบบ GIN Conference จาก ศปถ.จังหวัด ไปยัง ศปถ.อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ เป็นประจำทุกวัน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาในแต่ละวัน เพื่อให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศปถ.จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติต่อไป

news27032561 ppks 6

news27032561 ppks 4

news27032561 ppks 3

news27032561 ppks 5

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ปภ.กาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern