0
0
0
s2smodern

news26022561 prd k1 3

จังหวัดกาฬสินธุ์ อบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน

วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดอบรมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 รวม 3 วัน 2 คืน มีเยาวชนนอกระบบการศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี จากทุกอำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมจำนวน 100 คน ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน และเพื่อเปลี่ยนพลังของเด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เป็นพลังทางสังคมร่วมกันต่อต้านปัญหายาเสพติด เป็นแนวร่วมเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการให้บริการสังคมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป


news26022561 prd k1 1

news26022561 prd k1 2

news26022561 prd k1 4

news26022561 prd k1 5 ทีมข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
http://pr.prd.go.th/kalasin

0
0
0
s2smodern