0
0
0
s2smodern

news26022561 kpc ttsm 14
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการค่ายคุณธรรมเยาวชน  และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคัน ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดป่าทุ่งศรีเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา นำหลักธรรมมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

        นายบัณฑิตย์ ปิตานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา  และงานครูที่ปรึกษา  ได้จัดทำโครงการค่ายคุณธรรมเยาวชน  และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคันขึ้นในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน  นักศึกษา  ได้พัฒนาจิตปลุกจิตสำนึกของนักเรียน  นักศึกษา  ฝึกพัฒนาจิตสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้นักเรียน  นักศึกษา  ตระหนักถึงความมีระเบียบ  วินัย  มีความรับผิดชอบ  การตรงต่อเวลา  และยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนาพุทธ  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2  โดยการลดปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน  นักศึกษา  และสนับสนุนการเพิ่มกำลังคนในระดับกลางเข้าสู่สถานประกอบการ  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน  นักศึกษา  ระดับชั้น  ปวช.  และ  ปวส.  จำนวน 121 คน โดยได้รับเกียรตินิมนต์ พระครูอรัญสุเมธาภรณ์ (ไพรวัลย์) พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก เจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งศรีเมือง และคณะพระสงฆ์ เป็นพระวิทยากรบรรยายให้ความรู้หลักธรรมแก่นักเรียน นักศึกษา

        ด้านนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสภาพปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน  ทำให้ค่านิยมความเป็นอยู่ของเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงทำให้คุณธรรม  จริยธรรม   ที่พึงมีของเยาวชนลดต่ำลง วิทยาลัยฯ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกสมาธิ เดินจงกลม เพื่อนำหลักธรรมมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน  ให้นักเรียน  นักศึกษา เป็นคนดี  คนเก่ง  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

news26022561 kpc ttsm 11

news26022561 kpc ttsm 8

news26022561 kpc ttsm 10

news26022561 kpc ttsm 1

news26022561 kpc ttsm 2

news26022561 kpc ttsm 3

news26022561 kpc ttsm 4

news26022561 kpc ttsm 5

news26022561 kpc ttsm 6

news26022561 kpc ttsm 7

news26022561 kpc ttsm 15

news26022561 kpc ttsm 13

 

ทีมข่าว 7 ดาวชาวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern