0
0
0
s2smodern

news23022561 pps 2
ถนนลูกรังผีพ่นพิษ ป.ป.ช.มีมติชีมูลความผิดวินัย – อาญา ไล่ออก 9 ข้าราชการ ยกอบต.สามัคคี พร้อมชงเรื่องถอดถอนนายก อบต.สามัคคี เซ่นทุจริตซ่อมแซมถนนลูกรังผี ส่วนกรณีการปกปิดประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหรือฮั้วประมูลของอบต.หัวนาคำ ป.ป.ช.มีมติไล่ออก 1 ข้าราชการ และส่งเรื่องถอดถอนนายก อบต.หัวนาคำ

          เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัยยา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ แถลงความคืบหน้าคดีทุจริตโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ และความคืบหน้าคดีการปกปิดประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.หัวนาคำ  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 935-6/2561 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ชี้มูลความผิดผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ร่วมกระทำความผิดในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 2 แห่ง จำนวน 2 คดี พร้อมได้ส่งรายงานเอกสารและความเห็นไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษทางวินัย หรืออัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา แล้วแต่กรณีประกอบด้วย

          คดีที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เรื่องกล่าวหา นายเกียรติศักดิ์  บัวคำโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ กับพวก ทุจริตโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลสามัคคี เมื่อปีงบประมาณ 2558 จำนวน 12 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

          1.การกระทำของนายเกียรติศักดิ์ บัวคำโคตร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีมูลความผิด ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 และ มีมูลความผิดทางอาญา ตามมาตรา 151  และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

          2. การกระทำของนายสมพงษ์ สกุลรัตน์ อดีตปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 นางจำปี พรมลี อดีตผู้อำนวยการกองคลัง อบต.สามัคคี ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 นางพิลัยพร เยาวเสริฐ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 4 และนางสาวทองใบ สุ่มมาตย์ อดีตเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 10 มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และ การร้องทุกข์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544  ข้อ 3 วรรคสาม ข้อ 6 วรรคสอง และข้อ 19 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91

          3. การกระทำของนายวิรัตน์ เครือวัลย์ อดีตผอ.กองการศึกษา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 5 นายวงสกุล เยาวเสริฐ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 นางสาวมยุรี อรรถวิจิตร์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 นางสุจิตตรา จันทบาล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ถูกกล่าวหาที่ 8 และนางสาวดวงใจ ศรีชาติ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 9 มีมูลความทางผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2544 ข้อ 3 วรรคสาม ข้อ 6 วรรคสอง และข้อ 19 วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 90 และมาตรา 91 และมาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 91

          4. การกระทำของนายทองชัย บัวหาร ผู้รับจ้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 11 นายอนันต์ นันทะเพชร ผู้รับจ้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 12 ห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่งประกอบก่อสร้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 13 และนายวินิต แต่งประกอบ หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแต่งประกอบก่อสร้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 15 มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1), (4) ประกอบมาตรา 86 มาตรา 90 และมาตรา 91

           นายชัยยา  แถลงต่อว่า สำหรับเทศบาลตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เรื่องกล่าวหา นายทวีทรัพย์  มูลสุวรรณ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กับพวก ปกปิดประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนในหมู่บ้านผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 เมื่อครั้งยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและไม่ได้ยกระดับเป็นเทศบาลในปี2543 ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า

          1. การกระทำของนายทวีทรัพย์  มูลสุวรรณ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 มีมูลความผิด ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 และ มีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12

          2. การกระทำของนายพิสิษฐ์  ผลเจริญงาม อดีตปลัด อบต.หัวนาคำ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ข้อ 6 วรรคสอง

          3. การกระทำของนายประสิทธิ์  จันทวัติ ผู้รับจ้าง ผู้ถูกกล่าวหาที่ 3 มีมูลความผิดทางอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

          นายชัยยา  กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามการชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่ถือเป็นที่สุด ซึ่งผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

news23022561 pps 1

news23022561 pps 3

news23022561 pps 4

news23022561 pps 5

news23022561 pps 6

news23022561 pps 7

0
0
0
s2smodern