0
0
0
s2smodern

news30112564 mhsrkrh 1วานนี้ (29 พ.ย. 64) ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ลงนามในคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3608/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดมหาสารคาม เพิ่มเติม โดยได้มีการผ่อนคลายให้สถานที่และกิจกรรมบางประเภทที่เคยสั่งปิดไว้ตามคำสั่งก่อนหน้านี้ ทั้ง สนามไก่ชน สนามกัดปลา สนามมวยร้านสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่ใช้เครื่องเล่นในลักษณะเป่าลม บ้านลม บ้านบอล หรือเครื่องเล่นอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน ให้เปิดทำการได้ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ซึ่งยังรวมไปถึงการจัดเลี้ยงเพื่อการบันเทิง ขบวนแห่/รถแห่และมหรสพ หากมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้ขออนุญาตต่อนายอำเภอในท้องที่พร้อมทั้งแสดงเอกสารแผนการจัดงานและดำเนินการป้องกันโรคตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขโดยเคร่งครัดอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้จำกัดผู้เข้าร่วมงานไม่เกินหนึ่งพันคน

ส่วนทีท่าของจังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีการประกาศคลายล็อคอย่างไรนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการด้านต่าง ๆ ที่ต้องปิดกิจการลงไปในช่วงที่มีประกาศจากทางจังหวัด ผู้สื่อข่าวจะได้ติดตามรายละเอียดมานำเสนอให้ทราบต่อไป

/ภาพข่าวจากแฟ้มภาพ

0
0
0
s2smodern