0
0
0
s2smodern

news10112564 tksrkk 5
สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งช่วยเหลือข้าวราคาตกต่ำตามนโยบายภาครัฐบาล พร้อมจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกในวันที่ 9 พ.ย. 2564 รวมเม็ดเงิน 4,900,000 บาท ขณะชาวนาตากข้าวจำนวนมากกว่าการนำออกมาขาย

news10112564 tksrkk 3

นายเชาวฤทธิ์  เกตุดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์เผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการ “ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 ประกาศลงวันที่ 4 พ.ย. 2564 ให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกรตามรายชื่อที่อยู่ในโครงการดังกล่าว ซึ่ง สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการประกันรายได้ข้าว คาดว่าจะโอนเข้าระบบงวดแรกในวันที่ 9 พ.ย. 2564 จำนวน 435 ครัวเรือนรวม ประมาณ 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาท)

news10112564 tksrkk 2

นายเชาวฤทธิ์  เกตุดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวอีกว่า สำหรับมาตการดูแลชาวนา “โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 โดยกำหนดราคาข้าวเปลือก 5 ชนิดที่ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้ ข้าวเปลือก หอมมะลิ 15,000 บาท ครัวเรือนละ ไม่เกิน 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน, ข้าวเปลือกหอมปทุม ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน โดยทางรัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ของเกษตรกรโดยตรง

ขณะที่ชาวนาจำนวนมากที่ประสบปัญหาราคาข้าวนาปีตกต่ำ ต่างก็เก็บเกี่ยวแล้วนำไปตากแห้ง แล้วเก็บไว้รอราคาให้สูงขึ้นจึงจะนำออกขาย ส่วนราคาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นของชาวนา คือ ปุ๋ยเคมี ขณะนี้พบว่ามีราคาสูงเพิ่มขึ้นเป็น 100%  โดยปุ๋ยเคมีขนาดกระสอบ 50 กิโลกรัม จากเดิมกระสอบละ 500 บาท ขณะนี้ปรับสูงขึ้นเป็น 1,100-1,200 บาทเลยทีเดียว

0
0
0
s2smodern