0
0
0
s2smodern

news28072564 objksptm 3
(27 ก.ค.64) เวลา 09.00 น. ณ ป่าชุมชนหลุมหิน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชานุวัฒน์  วรามิตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนิคม ประจำปี 2564  ณ ป่าชุมชนหลุมหิน บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนตำบลนิคมร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ตามโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน  เพื่อสร้างผืนป่าชุมชนในพื้นที่ ให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน เกื้อกูล เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และแหล่งเรียนรู้ทางระบบนิเวศวิทยา  และเสริมสร้างสมัครสมานสามัคคี ทำความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการ รักลูกปลูกธรรม  

news28072564 objksptm 2

ทั้งนี้บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ มีเนื้อที่ 9 ไร่ ซึ่งสภาพเดิมเป็นบ่อลูกรัง ชาวบ้านส่วนใหญ่ปลูกต้นยูคาลิปตัส ซึ่งเป็นพืชที่ทนแล้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประชาชนในพื้นจึงจุดประกายโดยน้อมนำแนวพระราชดำรัส “ศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพลิกฟื้นผืนดินแห่งนี้ให้เป็นป่าชุมชน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ หลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  โดยโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ตำบลนิคม เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา ในการอนุรักษ์ป่าไม้และธรรมชาติ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

news28072564 objksptm 1

news28072564 objksptm 5

ข่าว : น.ส.พักตร์ศิริ ผลเรือง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
ภาพ : นายพชรพงศ์ คุ้มจาบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

0
0
0
s2smodern