0
0
0
s2smodern

news07042564 amzstbptns 4
นักศึกษา และบุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ ร่วมในงาน "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินถิ่นอีสาน" ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

news07042564 amzstbptns 8

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินอีสาน" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีคณะนักศึกษาและบุคลากร จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ทั่วประเทศ ตลอดจน บุคลากร จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมในงาน ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำ ส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สมาคม ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ

news07042564 amzstbptns 7

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กล่าวว่า งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย "เบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์ สู่แผ่นดินอีสาน" โดยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและยกระดับการศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นความมั่นคงของชาติให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นและสืบทอดให้แพร่หลาย อีกทั้งยังถือเป็นงานรื่นเริง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งได้ ดำเนินการด้วยความปลอดภัยตามแนวทางวิถีใหม่ภายใต้มาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

news07042564 amzstbptns 6

กิจกรรม ในงานเบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์แผ่นดินอีสาน ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ นิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ มหกรรมการแสดงนาฏศิลป์และการบรรเลงดุริยางคศิลป์ 4 ภาค การแสดงและการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางนาฏดุริยางคศิลป์ ในระดับชาติและการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของดีวิถีไทย 4 ภาค จากหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั่วประเทศ

news07042564 amzstbptns 5

news07042564 amzstbptns 3

news07042564 amzstbptns 2

news07042564 amzstbptns 1

0
0
0
s2smodern