0
0
0
s2smodern

news06042564 imskps 14
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จัดค่ายพัฒนาจิตและบุคลิกภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ IMS (International Math-Science) ในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2564 ณ วัดป่าพุทธมงคล และจัดกิจกรรม IMS Family Night ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยมี ดร.กรณัฐ ศรีแก่นจันทร์ และทีมงาน ให้ได้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรพิเศษ ฝึกอบรมให้กับนักเรียนในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. อดิศักดิ์ จันทไทย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นประธานกล่าวเปิดปิดโครงการ

news06042564 imskps 15

อ.อลงกรณ์ สีลาพันธ์ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ (International Math Science : IMS) กล่าวว่า โครงการห้องเรียนพิเศษ IMS เป็นหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์-คณิต เน้นความเข้มข้นรายวิชาภาษาอังกฤษ มีนักเรียนในโครงการ จำนวน 35 คน จึงได้จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาจิตและบุคลิกภาพ ให้กับนักเรียนขึ้นในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2564 โดยกิจกรรมวันแรกเป็นการละลายพฤติกรรม/แบ่งกลุ่ม ต่อด้วยการบรรยายเรื่องเยาวชนกับบุคลิกภาพ เข้าฐานกิจกรรมวอล์คแรลลี่มหาสนุก ปิดท้ายด้วยการสรุปกิจกรรมระดมความคิดต่อยอดหลักการคิด ส่วนในวันที่ 2 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างความดี ต่อด้วยการบรรยายเรื่องตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ต่อด้วยช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการเตรียมการแสดง/การแสดงบนเวที โดยผู้กำกับซีรีย์ชื่อดังคุณพีระพงศ์ (เรื่องน้องเป็นกะเทย) ปิดท้ายด้วยในช่วงเย็นเป็นการแสดงของผู้เข้ารับการอบรม กิจกรรมกำลังใจ กิจกรรมกตัญญูบูชาครูกราบพ่อแม่ แล้วทำการประเมินการอบรมโดยให้ผู้เข้าร่วมแสดงความรู้สึก และพิธีปิดตามลำกับ

news06042564 imskps 17

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล อัตลักษณ์ “ส่งเสริมความเป็นเลิศ เปิดโลก ICT มีศิลปะ ดนตรี กีฬา” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ที่อยู่ : เลขที่ 66 ถนนอรรถเปศล ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร : 0-4381-1278 เว็บไซต์ www.kalasinpit.ac.th

news06042564 imskps 16

news06042564 imskps 18

news06042564 imskps 12

news06042564 imskps 11

news06042564 imskps 10

news06042564 imskps 9

news06042564 imskps 7

news06042564 imskps 6

news06042564 imskps 5

news06042564 imskps 4

news06042564 imskps 2

news06042564 imskps 1

news06042564 imskps 3

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern