0
0
0
s2smodern

news02042564 kpcfn 11
วันนี้ (1 เม.ย. 64) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดโครงการนิทรรศการผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ฯ และประเมินผลรายวิชาโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

news02042564 kpcfn 46

news02042564 kpcfn 42

นายบุญชนะ โพธิ์ละเดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีมีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติ และยังเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน การพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านฝีมือช่างที่สำคัญคือการพัฒนาบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาด้านทักษะฝีมือ การเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนด้านสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ทั้งด้านการเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีให้ได้มาตรฐาน ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างพื้นฐานความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงทักษะกระบวนการทางด้านสิ่งประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ และนำหลักการมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการทางด้านทักษะฝีมือและสิ่งประดิษฐ์ บูรณาการเรียนการสอนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพสูงสุด ยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีแผนกวิชาที่ส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน จำนวน 9 แผนกวิชา ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างยนต์, แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์, แผนกวิชาเครื่องมือกล, แผนกวิชาช่างเชื่อม, แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง, แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์, แผนกวิชาการบัญชี, แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาการโรงแรม ทั้งระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) รวมทั้งสิ้น 97 ผลงาน ซึ่งในการจัดทำผลงานของนักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้ มีผู้ร่วมดำเนินการประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินงาน คณะครูในสาขาวิชาต่าง ๆ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถดำเนินการและบูรณาการการเรียนการสอนได้อย่างลงตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อนักเรียน นักศึกษา และเพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดทางด้านเทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอันที่จะช่วยจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยทักษะกระบวนการคิด ของนักเรียน นักศึกษาต่อไปในอนาคต

news02042564 kpcfn 5

news02042564 kpcfn 9

news02042564 kpcfn 28

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern