0
0
0
s2smodern

news31032564 ktccg 12
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานพิธีมอบประกาศยบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยมีนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

news31032564 ktccg 23

นายกฤษดา  สุนทร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  กล่าวว่า พิธีมอบประกาศนียบัตร เป็นพิธีที่มีความสำคัญ ต่อผู้สำเร็จการศึกษา  ซึ่งทางวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง ให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความรัก ความศรัทธา ในสถาบันการศึกษา ปลูกสำนึกในด้านความกตัญญูกตเวที เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้ผู้ปกครองได้เกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ มีนักเรียน-นักศึกษา สำเร็จการศึกษา  จำนวน  1,309  คน  โดยแบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน  653  คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน  656  คน

news31032564 ktccg 24

news31032564 ktccg 21

news31032564 ktccg 20

news31032564 ktccg 19

news31032564 ktccg 18

news31032564 ktccg 17

news31032564 ktccg 16

news31032564 ktccg 15

news31032564 ktccg 14

news31032564 ktccg 13

news31032564 ktccg 11

news31032564 ktccg 10

news31032564 ktccg 9

news31032564 ktccg 8

news31032564 ktccg 7

news31032564 ktccg 6

news31032564 ktccg 5

news31032564 ktccg 4

news31032564 ktccg 3

news31032564 ktccg 2

news31032564 ktccg 1

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern