0
0
0
s2smodern

news30032564 nksdpbtk 8
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการสัมมนาการก้าวสู่โลกอาชีพและปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  และประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา  2564 และโครงการแสดงนิทรรศการ  การประกวดและประเมินโครงการนักเรียน-นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่  29  มีนาคม  2564 ณ  หอประชุมอาคารโรงอาหาร  วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี โดยมีนายสุรวัจน์  ปิติจรัสเชาว์กุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

news30032564 nksdpbtk 7

นายไพทูล  ศิลาพัฒน์  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวว่า การปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  เป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจกับนักเรียน-นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ  บริษัท  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ  และการแสดงนิทรรศการ  การประกวด  และประเมินโครงการนักเรียน-นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อ  การทำงาน  และการดำเนินชีวิตในสังคม  วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  จึงได้จัดโครงการสัมมนาการก้าวสู่โลกอาชีพและปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  และประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา  2564  และโครงการแสดงนิทรรศการ  การประกวด  และประเมินโครงการนักเรียน-นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563  ขึ้น เพื่อให้นักเรียน-นักศึกษาได้ทราบแนวทางการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานและการเตรียมความพร้อมในการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ให้นักเรียน-นักศึกษาทราบขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ
ในสถานประกอบการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อแนะแนวสร้างความเข้าใจในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้กับกลุ่มป้าหมาย  ได้แก่  ผู้ปกครอง  นักเรียน-นักศึกษา  และสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาต่อ  การทำงาน  และการดำเนินชีวิตในสังคมสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

news30032564 nksdpbtk 6

ในการดำเนินโครงการสัมมนาการก้าวสู่โลกอาชีพและปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ  และประชุมผู้ปกครอง  ประจำปีการศึกษา  2564  และโครงการแสดงนิทรรศการการประกวดและประเมินโครงการนักเรียน-นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563  ในครั้งนี้   มีนักเรียน-นักศึกษา  จำนวน  494  คน  และผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  จำนวน  200  คน

news30032564 nksdpbtk 5

ด้านนายสุรวัจน์  ปิติจรัสเชาว์กุล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี กล่าวว่า เครื่องย่อยใบไม้ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นักเรียนนักศึกษา ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ได้ต่อยอดจากนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องย่อยใบไม้ นำมาทำเป็นดินปลูกเพื่อใช้ในสถานศึกษา และในอนาคตจะทำขายในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ต่อยอดไปถึงการหารายได้ระหว่างเรียน ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การประกอบธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

news30032564 nksdpbtk 4

นายสุรวัจน์ ปิติจรัสเชาว์กุล กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  ตั้งอยู่บนพื้นที่ 100 ไร่ มีพื้นที่เป็นป่ากุง (ชื่อสามัญ “พลวง”) ร้อยละ 90 ซึ่งเป็น ต้นไม้ประจำถิ่นของอำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีลำต้นขนาดกลาง – ใหญ่  สูง  10 – 30 เมตร  เป็นไม้ผลดใบ  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม  จะผลัดใบล่วงหล่นจำนวนมาก  ใบมีขนาดใหญ่ 30 – 60 ชม. ย่อยสลายยาก  เป็นปัญหาในการเก็บทำความสะอาดของวิทยาลัยฯ ทุกปี  หากใช้วิธีกำจัดด้วยการเผา  ก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 ประกอบกับนโยบายรัฐบาล ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 มีมาตรการห้ามเผา  เพื่อลดปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5  วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  จึงสนับสนุน ครูและนักเรียน นักศึกษา  นำความรู้ความสามารถ มาต่อยอด สร้าง – นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คือ  เครื่องบดใบตองกุง แล้วนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และมูลค่า เป็น ดินปลูกใบตองกุง ซึ่งประกอบด้วย ใบตองกุง ขุยมะพร้าว แกลบดำ  หน้าดิน  น้ำหมัก จุลินทรีย์ EM และอินทรีวัสดุธรรมชาติ  ดำเนินการภายใต้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์อาชีพ  จำหน่าย ดินปลูกใบตองกุง

news30032564 nksdpbtk 3

news30032564 nksdpbtk 1

news30032564 nksdpbtk 2

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern