0
0
0
s2smodern

27022564 ksuptyk 20มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ ให้กับชุมชนเพื่อนำไปพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น

27022564 ksuptyk 21

ที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคู ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดแสดงผลงานและโมเดลจำลองการท่องเที่ยวแบบปกติวิถีใหม่ และส่งมอบผลงานวิจัยการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ สู่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้าน กลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ได้นำไปขับเคลื่อน พัฒนา สร้างให้เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้นอันจะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนายเลิศบุศย์  กองทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธี และรองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด  พิมพิศาล  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำเยี่ยมชมนิทรรศการการบริหารจัดการพื้นที่ทางวัฒนธรรมและเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ผลิตภัณฑ์จากธุง ผ้าอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ การแสดงรำบูชาพระธาตุ ชุดพิมพาพิลาป พิมพาโสมนัส โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

27022564 ksuptyk 10

27022564 ksuptyk 8

27022564 ksuptyk 11

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด  พิมพิศาล  ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันทำการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมทวารวดีเมืองฟ้าแดดสงยางกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 จนถึงกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่  ศักยภาพ การจัดการต้นทางวัฒนธรรม โดยพบว่า มีความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีแผนบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

27022564 ksuptyk 19

27022564 ksuptyk 18

27022564 ksuptyk 17

27022564 ksuptyk 16

27022564 ksuptyk 15

27022564 ksuptyk 14

27022564 ksuptyk 13

27022564 ksuptyk 12

27022564 ksuptyk 7

27022564 ksuptyk 6

27022564 ksuptyk 5

27022564 ksuptyk 4

27022564 ksuptyk 3

27022564 ksuptyk 1

27022564 ksuptyk 2

0
0
0
s2smodern