0
0
0
s2smodern

news26022564 anrspnr 1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย สำนึกในความเป็นชาติไทย มีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ ตามกฎ กติกา เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกิจกรรมสภานักเรียนให้กับโรงเรียนอื่นได้ศึกษาดูงานและสามารถขยายผลกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุกูลนารี ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

news26022564 anrspnr 11

นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี กล่าวว่า สภานักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี เป็นสภานักเรียนที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ การมีจิตอาสา การพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยโรงเรียนเปิดโอกาสให้สภานักเรียนและนักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย เราไม่ได้ปิดกั้นความคิด เพราะฉะนั้นการทำงานของสภานักเรียนจะทำงานด้วยศักยภาพของนักเรียนได้เต็มที่ สภานักเรียนไม่ได้มีหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำผู้บริหารในการเสนองานโครงการเฉพาะภายในโรงเรียน แต่เราสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นจิตอาสาสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อประเทศชาติด้วย ซึ่งจะทำให้เขาทำงานได้เต็มที่ เวลาประชุมทุกครั้งก็จะมีตัวแทนห้องต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ทำให้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ให้คณะผู้บริหารได้นำไปพัฒนาโรงเรียนต่อไป จากที่เขาได้ทำงานได้ทุกกรอบ ทุกมติของสภานักเรียน จนเขาได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ เราถือว่าเป็นรางวัลที่มีความภูมิใจของชาวอนุกูลนารี และเราเชื่อว่าสภานักเรียนของโรงเรียนอนุกูลนารีจะเป็นต้นแบบของสภานักเรียนหลาย ๆ โรงเรียนมาศึกษาดูงาน เพื่อเป็นสภานักเรียนที่มีความสำคัญของโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนาโรงเรียนนั้น ๆ ต่อไป จึงขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนที่ทำให้สภานักเรียนของโรงเรียนเราเป็นสภานักเรียนต้นแบบ เป็นสภานักเรียนสำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานในโรงเรียนต่าง ๆ ต่อไป

news26022564 anrspnr 8

นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน กล่าวว่า ความรู้สึกของผู้บริหารที่มีส่วนขับเคลื่อนสภานักเรียนของโรงเรียนอนุกูลนารี ซึ่งตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 2558 ก็ได้ร่วมกับครูที่ปรึกษาได้ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมอย่างมีเป้าหมายในการพัฒนา ซึ่งถ้านับโรงเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ์เราถือเป็นอันดับ 1 แต่ถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนภายนอกเรายังต้องพัฒนาอยู่ แต่เราก็มีส่วนสำคัญที่ได้ทีมงานครูที่ปรึกษาที่มีความมุ่งมั่นและมีความตั้งใจที่จะพัฒนาองค์กรสภานักเรียน โดยเฉพาะครูที่ปรึกษามีส่วนสำคัญมากเพราะว่าครูที่ปรึกษาก็เป็นศิษย์เก่าเราที่โตมาจากการเป็นสภานักเรียน แล้วก็มาขับเคลื่อนองค์กรสภานักเรียน ร่วมกับทีมงานคณะคุณครู ที่ภูมิใจมากก็คือสภานักเรียนมีการออกแบบในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เริ่มตั้งแต่ธรรมนูญของสภานักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนแผนกลยุทธ์ ที่เกิดจากการร่วมระดมความคิดจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่ต่อเนื่อง เป็นระบบ และสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนแต่ละรุ่นจึงนำไปสู่การประสบผลสำเร็จ จนโรงเรียนอนุกูลนารีได้รับรางวัลนี้ในที่สุด

news26022564 anrspnr 4

นายสฤษดิ์ ศรีพนมยม หัวหน้างานสภานักเรียน กล่าวว่า ถือเป็นความภาคภูมิใจของสภานักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารีที่ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นคุณครูที่ปรึกษาทั้ง 5 ท่าน คณะฝ่ายบริหาร คณะคุณครูทุกท่านที่ให้กำลังใจ ร่วมถึงลูก ๆ นักเรียนทุกคนของโรงเรียนอนุกูลนารี ที่ร่วมกันสร้างสรรกิจกรรมนี้ขึ้นมา ซึ่งเราสั่งสมกิจกรรมอย่างนี้มาเป็นสิบ ๆ ปี และที่สำคัญเรามีคณะครูที่ปรึกษาสภานักเรียนที่เข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ ที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการออกศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่าง ๆ นำมาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ

news26022564 anrspnr 5

นายต้นตระกูล เปล่งรัศมี ประธานสภานักเรียน โรงเรียนอนุกูลนารี กล่าวว่า จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจกว่าทศวรรษที่สภานักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี มีความตั้งใจที่จะโชว์ศักยภาพของการทำงานสภาเรา ว่าองค์กรของเราสามารถที่จะเป็นตัวแทนของนักเรียน มีศักยภาพในความเป็นผู้นำ ทำให้เสียงของนักเรียนสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งการได้รับรางวัลนี้ ถือเป็นประสบการณ์ในการทำงานอย่างหนึ่งจากความตั้งใจของพวกเรา เชื่อได้ว่าการทำงานในตรงนี้ สามารถสร้างประโยชน์ และสามารถทำให้องค์กรสภานักเรียนของเราสามารถสร้างเครือข่าย และภาคีสภานักเรียนทั่วประเทศได้

news26022564 anrspnr 7

ด้านนายวันเฉลิม  ศรีกุตา ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน กล่าวว่า รางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ถือเป็นรางวัลสูงสุดของโรงเรียนอนุกูลนารีที่มีการดำเนินงานของสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการพิจารณาด้านเอกสารที่รวบรวมผลงานในระยะเวลา 3 ปี ย้อนหลัง ผ่านการประเมินสภาพจริง การนำเสนอผลงาน การตอบข้อซักถาม อย่างเข้มและยังคงต้องมีการประเมินคงสภาพ เป็นเวลา 2 ปี ในฐานะครูที่ปรึกษา เราได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียน อาศัยกระบวนการทำงานผ่านการประชุมสภานักเรียน ซึ่งถือเป็นการรับฟังความเห็นของนักเรียน เพื่อการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งกระบวนการทำงานสภานักเรียน จะช่วยฝึกภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี มีทักษะกระบวนการทำงานที่สร้างสรรค์ และสามารถนำประสบการณ์การทำงานสภานักเรียนนี้ไปต่อยอดในการทำงานในอนาคตได้

news26022564 anrspnr 14

สภานักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ปี 2560 เริ่มมีการวางรากฐานที่สำคัญ จัดให้มีธรรมนูญสภานักเรียนโรงเรียนอนุกูลนารี พ.ศ.2561 ปรับรูปแบบการเลือกตั้งสภานักเรียน ใช้ระบบการประชุมสภานักเรียน , ปี 2560 เริ่มมีการศึกษาดูงานศึกษาสภานักเรียน โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ , ปี 2561 ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ กิจกรรมสภานักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ , ปี 2562 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ และล่าสุดปี 2563 ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ปีจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

news26022564 anrspnr 13

สำหรับโรงเรียนอนุกูลนารี ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 159 ถ.ภิรมย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (สพม.24) เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีห้องเรียนจำนวน 91 ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน 3,482 คน สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าเรียนที่โรงเรียนอนุกูลนารี สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 043-811271 หรือทางเว็บไซต์ www.anukoolnaree.ac.th 

news26022564 anrspnr 6

news26022564 anrspnr 10

news26022564 anrspnr 9

news26022564 anrspnr 3

news26022564 anrspnr 2

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern