0
0
0
s2smodern

news25022564 jasns 16
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เยี่ยมครัวเรือนยากจน จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อย่างยั่งยืน พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจน บริเวณลำห้วยฟ้าผ่า ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

news25022564 jasns 15

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2564  เทศบาลตำบลหนองสอ  อำเภเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  กับกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ  ชาติ ศาสน์  กษัตริย์”  กิจกรรมจิตอาสาพัฒา  ปรับภูมิทัศน์แหล่งน้ำเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย  วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย  รัชกาลที่  2  ณ  ลำห้วยฟ้าผ่า  บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่  6  ตำบลลำาว  อำภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวมจำนวน 600 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

news25022564 jasns 14

news25022564 jasns 13

โดยนายกังวาน  แสนอุดม  ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองสอ กล่าวว่า ประตูคลองส่งน้ำฝายฯโครงการนี้  เทศบาลตำบลหนองสอ  ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมขึ้น  จนสามารถกักเก็บน้ำและใช้งานได้  เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในฤดูแล้งให้กับประชนชนชาวเทศบาลตำบลหนองสอ  โดยได้ประสานขอน้ำจากโครงการชลประทานเขื่อนลำปาว  ทำการสูบน้ำจากคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งซ้ายโคงการชลประทานเขื่อนลำปาว  คลอง  LMC  ประตูน้ำ  CHO.003  กม. ที่ 6 + 370  LT  ทดน้ำลำเลียงตามคูส่งน้ำสายเลียบลำห้วยฟ้าผ่าบนระยะทางกว่า  2100  เมตร  ดำเนินการสร้างท่อจ่ายน้ำขนาด  10  นิ้ว  สองแถวส่งเข้าตรงบริเวณหน้าฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาย มข. 27)  ทำให้น้ำไหลลงลำห้วยฟ้าผ่าและกักเก็บน้ำได้ไม่น้อยกว่า 90,000 ลูกบากศ์เมตร  ตลอดลำห้วย ซึ่งสามารถทำให้น้ำไหลย้อนกลับคืนไปทางทิศตะวันออก  ย้อนไปทางบ้านนาคอกควายจนไปถึงฝ่ายตัวใกล้ที่สุดระยะทางประมาณ 1,500  เมตร ตลอดลำห้วย

news25022564 jasns 17

นายกังวาน  แสนอุดม  ปลัดเทศบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นการรวมพลังมวลชนจากภาคส่วนราชการ  ประชาชนในเขตพื้นที่ฯ  จิตอาสาพระราชทานประมาณ 600 คน  เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยได้รับเกียรติจากท่านทรงพล ใจกริม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีฯ  ทำการเปิดฝ่ายให้มีชีวิต  เทคอนกรีตในการซ่อมแซ่มปรับปรุงฝายฯ  นำหินทรายที่ทางเทศบาลฯได้มาจากการนำเครื่องจักรขุดคู่ส่งน้ำที่เป็นผลานหินทรายมาเรียงเพื่อป้องกันการกัดเสาะพังทลาย   ทำการเปิดน้ำลงสู่ฝายฯเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดลำห้วยในฤดูแล้ง  เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธ์สัตว์  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคน พืช และสัตว์  รวมทั้งเป็นการพัฒนคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจชุมชน  และได้ร่วมกันปลูกต้นดอกจานจำนวน 10 ต้น  หญ้าแฝกจำนวน  4,999 ต้น  เป็นรักษาระบบนิเวษศ์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ  ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวษศ์ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

news25022564 jasns 12

ภายหลังการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทาน 904 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนในโครงการ "Kalasin Happiness Model: คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" จำนวน 2 ครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนของนางกันหา อินหนอง ซึ่งป่วยเป็นโรคไต รายได้หลักของครอบครัวมาจากสามี และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ ครัวเรือนของนางพรจันทร์บาล บุญสมร หย่าร้าง อาศัยอยู่กับบุตรสาว อายุ 10 ปี มีความพิการทางการเคลื่อนไหว ไม่มีอาชีพ รายได้หลักมาจากเบี้ยยังชีพคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบื้องต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือให้แก่ครัวเรือนยากจนด้วย

news25022564 jasns 11

news25022564 jasns 10

news25022564 jasns 9

news25022564 jasns 8

news25022564 jasns 7

news25022564 jasns 6

news25022564 jasns 5

news25022564 jasns 4

news25022564 jasns 3

news25022564 jasns 2

news25022564 jasns 1

0
0
0
s2smodern