0
0
0
s2smodern

news17102563 tbn1ks 11
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ได้กำหนดจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

news17102563 tbn1ks 13

news17102563 tbn1ks 12

นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันปัญหายาเสพติด ที่มุ่งเน้นการรณรงค์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเยาวชน เพื่อสร้างกระแส "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" และสนับสนุนการรวมตัวของสมาชิกจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีแนวทางการดำเนินการ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชน การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็งในรูปแบบของสมาชิก TO BE NUMBER ONE ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง

news17102563 tbn1ks 9

news17102563 tbn1ks 7

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้กำหนดจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิการยน 2563 ณ บริเวณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์ จังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดดังกล่าวในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือรุ่น JUNIOR อายุ 6-9 ปี จำนวน 2 ทีม, รุ่น Pre-Teenage อายุ 9-14 ปี จำนวน 6 ทีม และรุ่น Teenage อายุ 14-22 ปี จำนวน 6 ทีม โดยจะคัดเลือกทีมที่ได้อันดับ 1 และอันดับ 2 เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป สำหรับผลการแข่งขัน ปรากฎว่า ..................(กำลังรอผล)

news17102563 tbn1ks 6

news17102563 tbn1ks 5

news17102563 tbn1ks 4

news17102563 tbn1ks 3

news17102563 tbn1ks 2

news17102563 tbn1ks 1

news17102563 tbn1ks 8

การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดประกวดจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และได้รับการสนับสนุนคณะกรรมการประกวดจาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์, ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับสถานที่จัดงานได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern