สมภพ3 'เราให้คุณมากกว่าคำว่าราคาถูก'
ล้อแม็กสวย ยางนอกรถยนต์ ราคาถูก สมภพ3 กาฬสินธุ์ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
Misstar Beauty
มิสสตาร์ บิวตี้ รับประกันว่าของถูก ของดี ของแท้ 100% สวยครบ จบในที่เดียว
ห้างเพชรทองอุมารินทร์ Umarin Gold and Jewelry
เพชรสวย ทองคุณภาพดีเชิญได้ที่ห้างเพชรทองอุมารินทร์ค่ะ
สุพัฒน์มอเตอร์ 'ร่วมสร้างคนดี ร่วมสนับสนุนคนเก่ง'
หจก.สุพัฒน์ มอเตอร์ กรุ๊ป ร่วม 'สร้างคนดี สนับสนุนคนเก่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์'
สื่อเบอร์ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
หากธุรกิจของท่านต้องการเติบโต เราพร้อมโปรโมทธุรกิจให้ท่าน
AIS NO.1 ตัวจริง
เอไอเอส เครือข่ายมือถือที่เร็วที่สุดในไทย 4 ปีซ้อน การันตีด้วยรางวัลระดับโลก
รถบ้านภูมิเจริญ
ขอต้อนรับสู่อาณาจักรรถบ้าน >คุยง่าย ขายถูก รถสวย< คิดถึงบ้านคิดถึงรถคิดถึงรถบ้านภูมิเจริญ
บริษัท เพชรดำฟู้ดส์ จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ปลาร้าภายใต้แบรนด์ แม่บุญล้ำเจ้าเก่า
0
0
0
s2smodern

news30092563 ksumouarcw 1
เมื่อวันที่  25 กันยายน 2563  ที่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ร่วมกับ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กับ สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ 4 แห่ง  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  โรงเรียนร่องคำ  โรงเรียนกมลาไสย และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.กาฬสินธุ์  

การทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรภายใต้แนวคิด “ลดเวลาเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มทักษะวิชาชีพ เพิ่มรายได้ระหว่างเรียน และเพิ่มโอกาสการมีงานทำ” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถเก็บหน่วยกิตในการเรียนได้ เพื่อให้สามารถนำมานับหน่วยกิตต่อเนื่องในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้

นายชัยธวัช   เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า ด้วยปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นยุคดิจิทัล เด็ก นักเรียน นักศึกษาต้องสามารถรู้เท่าทันให้ได้ ดังนั้น การเรียนการสอนในยุคโลกาภิวัฒน์หรือไทยแลนด์ 4.0 ต้องมีการปรับเปลี่ยน บริบท เนื้อหหาสาระ และหลักสูตร โดยต้องเยนแล้วต้องมีงาน มีรายได้ มีอาชีพขึ้นมาทันทีระหว่างเรียน ซึ่งโจทย์สำคัญก็คือการเตรียมตัวผู้เรียนเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นได้มาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มทักษะวิชาชีพ และทำงานร่วมกับสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย  มีงาน มีเงิน มีอาชีพมีวุฒิ ซึ่งถือเป็นการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีความยั่งยืน

news30092563 ksumouarcw 2

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์   ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปรับตัวในยุคโลกาภิวัฒน์  ซึ่งการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยี  จึงต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย  โดยการลดเวลาเรียน คือ ให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดการเรียนการสอนให้สามารถเรียนล่วงหน้าได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา  ในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาชีพ  สำหรับกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปสามารถสะสมได้ 30 หน่วยกิตเพื่อนำมาใช้เทียบโอนได้ โดยมหาวิทยาลัยจะเปิดให้มีการสอบเพื่อเทียบโอนทั้งรายวิชาและเทียบโอนประสบการณ์ ตลอดจนการเทียบโอนรายวิชาภาษาต่างประเทศสามารถนำเอาผลการทดสอบวัดความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล CEFR ที่ประกาศโดยกระทรวงศึกษาธิการมาใช้เทียบโอนได้ เช่น ผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL /TOEIC/ IGP เป็นต้น ซึ่งเป็นการลดเวลาเรียนจากเดิม ปริญญาตรี 4 ปี อาจจะใช้เวลาเพียง 3 ปี หรือ 3 ปีครึ่ง ก็สามารถจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและได้งานทำ

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  กล่าวต่อว่า การพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย จากการศึกษาเนื่องจากเวลาเรียนลดลง  และได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนจากสถานประกอบการขณะปฏิบัติงานจริงระหว่างเรียน  นอกจากนั้นจะมีการเน้นการเพิ่มทักษะวิชาชีพโดยให้นักศึกษาได้ทำงานจริงกับสถานประกอบการที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ และสามารถทำงานได้จริงและตรงกับความต้องการของความต้องการตลาดงาน  พร้อมกับมีรายได้และได้รับสวัสดิการจากการทำงานในสถานประกอบการระหว่างเรียน ซึ่งจะมีทั้ง 1 ปี หรือ 2 ปี  ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำ จากการที่นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกประสบการวิชาชีพจริงในสถานประกอบการอันเป็นการสร้างบุคลากรให้กับสถานประกอบการอีกหนึ่งช่องทาง

ดร.เพิ่มพูน  พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้  เนื่องจากทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้มุ่งให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่หลากหลาย โดยเฉพาะนักศึกษา ปวช. ปสว. สามารถเรียนในระดับอุดมศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องยุคไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยง ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกกษาให้สอดคล้องกัน  ซึ่งจะเป็นกการเพิ่มโอกาสและการเลือกอาชีพให้กับผู้เรียนในอนาคต  

นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกมลาไสยกล่าวถึงความภูมิใจในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ว่า  กล่าวว่า โครงการนี้ทําให้นักเรียนจบได้เร็วกว่าปกติ 1 ปี ผู้ปกครองสามารถลดรายจ่ายทั้งค่าหน่วยกิต ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนในเวลา 1 ปี คิดเป็นเงินจํานวนไม่น้อย ที่สําคัญทางมหาวิทยาลัยยังออกใบรับรองการจบหลักสูตรให้นักเรียนสามารถไปทํางานในสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐได้ทันทีจึงเป็นการได้รับผลประโยชน์ 2 เท่าตัว

news30092563 ksumouarcw 3

นายวาทิช  ผ่านสำแดง  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่าง กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  ได้พัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ในสาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนและมีความต้องการสูงของภาคอุตสาหกรรม  เนื่องจากในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีปัญหาด้านแรงงานจำเป็นต้องนำหุ่นยนต์หรือ ระบบอัตโนมัติมาใช้แทนแรงงานคน  ดังนั้นการจัดอาชีวศึกษาต้องผลิตบุคคลากรที่ออกไปรองรับความต้องการบุคลากรที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติเพื่อเข้าไปควบคุมหรือออกแบบระบบในโรงงานอุตสาหกรรม  นอกจากนั้นสาขานี้ยังไปสอดรับกับนโยบายอุตสาหกรรมใหม่  ของรัฐบาลอีกด้วย ซึ่งนับว่ามีความพร้อมในการจัดารเรียนการสอน        

นายปริญญา  พิมพะนิตย์  รองผู้อำนวยการ  โรงเรียนร่องคำ  กล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือในการพลิกโฉมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ  ที่จะสร้างนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม หุ่นยนต์ และสาขาอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันบุคลากรด้านดังกล่าวยังขาดแคลนและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอย่างมาก  และนักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีความสุข ประหยัดงบประมาณ ลดระยะเวลาในการเรียน และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น

ดร.ทวีภรณ์  วรชิน ผู้อำนวยการ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์  กล่าวว่า ข้อดีและประโยชน์ที่ได้จากการทำหลักสูตรเชื่อมโยง มี 3 กรณี คือ ประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษา นักเรียน  และครู  กล่าวคือ  นักศึกษาสามารถ  ลดเวลา เรียนจบเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน และมีรายได้ระหว่างเรียนจากการฝึกงาน  ส่วนนักเรียนได้เรียนรู้ในรายวิชาที่ท้าทาย สนุก และทันสมัยมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยใกล้ชิดยิ่งขึ้น  ค้นพบเป้าหมายชีวิตตัวเองได้ชัดเจนและรวดเร็วยิ่งขึ้น  และครู  ได้มีโอกาสพัฒนาตัวเอง เช่น เข้าอบรมเสริมความรู้จากอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัย ได้ผลงานจากการทำบทเรียนออนไลน์ร่วมกับมหาวิทยาลัย

0
0
0
s2smodern
06 พ.ค. 2564 09:58
ตร.กาฬสินธุ์ ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของแพ หลังนักเที่ยวถูกไฟช็อตตาย ยืนยันเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย


จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์นักท่องเที่วชาวจังหวัดร้อยเอ็ด [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
05 พ.ค. 2564 13:11
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เร่งพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หลังพบ 2 นักศึกษาติดโควิด-19 เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับผู้มาติดต่อราชการ


เช้าวันนี้ (5 พ.ค. 64) งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
05 พ.ค. 2564 12:02
โซเชียลอาลัยน้องทีมไอดอล เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตในแพอาหาร


เฟสบุ๊กชื่อ Suttichai Teammee ซึ่งเป็นเฟสบุ๊กของผู้เสียชีวิต ในโลกออนไลน์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
02 พ.ค. 2564 16:58
หนุ่มใหญ่จาก ตจว. เจอพิษรักสาวกาฬสินธุ์ ย่องใช้ดาดฟ้าแฟลตพยาบาลเป็นที่อาศัยนอนแรมเดือน


กาฬสินธุ์ หนุ่มใหญ่วัย 38 ปี ย่องใช้ดาดฟ้าแฟลตพยาบาลโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
02 พ.ค. 2564 12:18
เจ้าหน้าที่กู้ภัยกาฬสินธุ์ เดินหน้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้านยอดผู้ป่วยสะสม 71 ราย


ส.อ.จักรพงษ์ ค้ำชู นายกสมาคมร่วมใจกาฬสินธุ์กุศลสงเคราะห์ [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
02 พ.ค. 2564 08:32


คอลัมน์ทะลุกลางปล้อง โดย ลุงหนวดส่องเลนส์

สวัสดีครับแฟนกาฬสินธุ์นิวส์ดอทคอมที่เคารพทุก [ ... ]

อ่านรายละเอียด..
ข่าวอื่นๆ ในระบบ..
Go to top
Designed & Consulted by K.S.Network K.S.Network