0
0
0
s2smodern

news19092563 ktffkstk 3
ในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 18 ก.ย. 2563 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตร จำนวน 39 โครงการ และพิธีมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกร ลูกหนี้ สหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด จำนวน 8 ราย มูลหนี้ 3,033,953.91 บาท โดยสามารถพิทักษ์รักษาที่ดินให้เกษตรกร รวม 10 แปลง รวมเนื้อที่ 61 ไร่เศษ นำโดยนางนิตยา  สิทธิหงษ์ ประธานฯ และคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์

news19092563 ktffkstk 1

นางนิตยา  สิทธิหงษ์ กล่าวว่า คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร มีแผนพัฒนาฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรด้วย เช่น ความรู้อบรม เงินกู้ทุนหมุนเวียน โดยเกษตรกรต้องรวมกันเป็นกลุ่ม สามารถมาขอคำปรึกษากับนางนิตยา สิทธิหงษ์ ประธานอนุกรรมการฯ ได้ตลอดเวลาที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 1 ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 043-811636  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 095-0032265

news19092563 ktffkstk 5

0
0
0
s2smodern