0
0
0
s2smodern

kpc bkk 2563
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดศูนย์ฝึกอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เพื่ออบรมหลักสูตรมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผลการอบรม ประกอบด้วยหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว รถยนต์สามล้อ รถจักรยานยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

2. หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อ รถจักรยานยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

3. หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว และผู้ขอรับใบอนุญาตฯ มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

เปิดอบรมทุกวันอังคาร , พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4381-2101-2 , 089-5722232 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.kpc.ac.th  , Facebook “วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern