0
0
0
s2smodern

news17032563 mnvsc 7
ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบโรงเรียนขนาดเล็กแต่เต็มด้วยคุณภาพ จัดบริการรถรับ-ส่งนักเรียนฟรี เพื่อหวังให้โอกาสทางการศึกษาแต่นักเรียนอย่างทั่วถึง แต่ยังขาดงบประมาณในการจ้างรถโดยสาร จึงเปิดรับบริจาคเงินเพื่อสานต่อภารกิจ เพื่อสร้างอนาคตของชาติ

news17032563 mnvsc 3

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม โรงเรียนมัธยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์เพียง 6 กิโลเมตร มีงบประมาณในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนอยู่อย่างจำกัด แต่บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมอบทุนให้นักเรียน และยังจัดสวัสดิการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน ด้วยการมีรถรับ-ส่งนักเรียน ทั้งใกล้และไกล เพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และยังเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม แต่ปัจจุบันต้องการเงินบริจาค เพื่อสานต่อโครงการจ้างรถรับส่งนักเรียน หรือจัดหารถรับส่งนักเรียน เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และส่งเสริมการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา

news17032563 mnvsc 2

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม กล่าวว่า โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กประจำตำบล เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการและใกล้เคียง ซึ่งผู้ปกครองมีฐานะยากจน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไป ไม่มีรายได้ประจำ การเดินทางไม่สะดวก ไม่มีรถประจำทางวิ่งผ่าน ส่งผลต่อการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องจ้างรถรับส่ง หรือจัดหารถรับส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และส่งเสริมการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน โดยสามารถโอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี พัฒนาการศึกษาโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ธนาคารกรุงไทย สาขากาฬสินธุ์ บัญชีเลขที่ 404-3-32198-8

โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ บ้านสิมลี หมู่ที่ 2 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์ 043-815802 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดทำการเรียนการสอนมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2534 มีพื้นที่จำนวน 48 ไร่ ปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน 17 คน มีนักเรียนทั้งหมด 95 คน

news17032563 mnvsc 1

0
0
0
s2smodern