0
0
0
s2smodern

news01072562 ktcmff 4
เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยนายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้ลงนามความร่วมมือ กับ บ.โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่ออาชีพเกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

บริษัท โตเกียวมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเทคโนโลยียานยนต์และพลังงานโซลาร์เซลล์ ได้ดำเนินการตกแต่งห้องเรียนสำหรับการเรียน การสอน ในโครงการทวิภาคี การเรียนรู้ โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออาชีพ พร้อมที่จะเปิดสอนตามหลักสูตรระยะสั้น จึงได้มอบอุปกรณ์การเรียน การสอน ให้กับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ และได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการทวิภาคี การเรียนรู้ โครงการหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออาชีพ ขึ้นในวันที่ 1 ก.ค. 2562 ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

news01072562 ktcmff 6

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ในการซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เผยแพร่ความรู้ด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปพัฒนาด้านอาชีพ สามารถนำความรู้จากการอบรมไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านแรงงานของช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ซึ่งยังขาดแคลนผู้ที่มีความสามารถด้านการซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าไปด้วย

news01072562 ktcmff 5

news01072562 ktcmff 3

news01072562 ktcmff 1

news01072562 ktcmff 2

0
0
0
s2smodern