0
0
0
s2smodern

news03042562 ppcks 8
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์ และแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า ที่รุกล้ำพื้นที่ทางเท้า ตามมาตรการทวงคืนทางเท้าในเขตทางหลวง

นายชัยยา ยอดสง่า ผอ.สำนักงาน ปปช.จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า ตามที่มีมติ ครม.เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ   โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปพิจารณาดำเนินการ แล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมผลการดำเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรี

news03042562 ppcks 10

นายชัยยา ยอดสง่า ผอ.สำนักงาน ปปช.จังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจากแยกทุ่งศรีเมือง ถึงหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการนำร่อง แล้วจะมีการขยายผลไปยังจุดอื่นๆในลำดับต่อไป โดยในการดำเนินการ จะเน้นการพูดคุย อธิบายทำความเข้าใจ ก่อนการรื้อถอนป้ายไม่พึงประสงค์  ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

news03042562 ppcks 7

news03042562 ppcks 2

news03042562 ppcks 4

news03042562 ppcks 6

news03042562 ppcks 5

news03042562 ppcks 3

0
0
0
s2smodern